International Journal of Hematology and Oncology 2024, Vol 34, Num 1
23 record(s) found.
 • DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TANISI VE KRONİK HASTALIK ANEMİSİNDEN AYRIMINDA SERUM TRANSFERRİN RESEPTÖR DÜZEYİNİN ROLÜ
       ORHAN TÜRKEN1, AŞKIN DÖĞERLİOĞLU1, AHMET ÖZTÜRK1, NECDET ÜSKENT1
 • DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE SERUM VİTAMİN A DÜZEYLERİ VE VİTAMİN A DESTEĞİNİN İNTRAVENÖZ DEMİR TEDAVİSİ SONUÇLARINA ETKİSİ
       MEHMET AKİF ÖZDEMİR1, DURAN ARSLAN1, MUSTAFA ÇALİK1
 • DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA ORAL DEMİR TEDAVİSİNİN LİPİD PEROKSİDASYONUNA VE ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİNE ETKİSİ
       BAHATTİN TUNÇ1, HABİBE G. ÖZEN1, NAMİK DELİBAŞ1, RECEP SÜTÇÜ1
 • KEMİK İLİĞİ METASTAZLARINA KLİNİK BAKIŞ
       EMEL GÜRKAN1, BİROL GÜVENÇ1, FİKRİ BAŞLAMİŞLİ1, BURHAN HAZAR1
 • DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA TEDAVİNİN MENTAL SKOR VE UYARILMIŞ POTANSİYELLERE ETKİSİ
       HAMZA KARABİBER1, ÜNSAL ÖZGEN1, CEMAL ÖZCAN1, HANİFİ SOYLU1, ONUR KUTLU1, SEYFİ SARIBAŞ 1, MESUDE KAYA1
 • HODGKİN HASTALIĞINA EFLLİK EDEN OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ: İKİ OLGU SUNUMU
       Abdullah ALTINTAŞ1, Orhan AYYILDIZ1, Abdurrahman IŞIKDOĞAN1, Engin ATAY1, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
 • HİPOKROM MİKROSİTER ANEMİ İLE BAŞVURAN HASTADA TALASSEMİ MİNÖR VE KURŞUN ENTOKSİKASYONU BİRLİKTELİĞİ
       Ali SÜNER1, Ozan BALAKAN1, Veysel KIDIR1, İsmail H. KARA2
 • Helikobakter Pilori Enfeksiyonu ile Serum Ferritin Konsantrasyonu ve Demir Eksikliği Anemisi Korelasyonu
       M. R. KERAMATİ1, Z. SIADAT2, M. MAHMOUDI3
 • Akciğer Kanserinin Benign Akciğer Hastalıklarından Tanısal Ayırımında Serum Ferritin, Demir, Demir Bağlama kapasitesi ve Bronkoalveolar Lavaj Sıvısı Ferritin Düzeyinin Katkısı
       Ahmet E. ERBAYCU1, Hayriye UÇAR1, Mehmet GÜLPEK1, Fevziye TUKSAVUL1, Dilek KALENCİ2, Salih Z. GÜÇLÜ1
 • Demir Eksikliği Anemisinin HbA2 Seviyesine Etkisi ve Demir Eksikliği Anemisi ile Talassemi Minörün Hematolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması
       M. Reza KERAMATI1, N. Tayyebi MAYBODI2
 • Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizması Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çalışması
       Eda A. ÖZYİĞİT1, Mustafa UĞUR1, Serdar ÜNLÜ1, Gülnur ÖZAKŞİT1, Filiz AVŞAR1
 • Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüriye Sekonder Gelişen Kronik Böbrek Yetmezliği
       Umut VAROL1, Bahriye PAYZIN2, Mehmet SONBAHAR1, Mustafa YAPRAK1
 • Primer Akciğer Kanserinde Serum Demir, Demir Bağlama Kapasitesi, Ferritin ve Bronkoalveoler Lavaj Ferritin Düzeyinin Prognostik Değeri
       Ahmet E. ERBAYCU1, Hayriye UÇAR1, Özgür USLU1, Fevziye TUKSAVUL1, Melike N. KAZANCI1, Özgür BATUM1, Dilek KALENCİ2, Salih Z. GÜÇLÜ1
 • Demir Eksikliği Anemisi ve Demir Eksikliği ile Birlikte Görülen Beta Talasemi Olgularında Ekstrapole HbA2 Değerlerinin Ayırıcı Tanısında İki Farklı Hematolojik İndeksin Değerlendirilmesi
       Abbas H. ALSAEED
 • Tokat Bölgesinde Erişkin Nüfusta Anemi Prevalansı ve Bazı Hematolojik Değerlerin İncelenmesi
       Ilhan CETIN1, Yunus BULUT2, Beytullah YILDIRIM3, Banu OZTURK3, Gulgun YENISEHIRLI2, Ilker ETIKAN4, Metin OZDEMIR2, Suleyman YUCE3, Idris SAHIN3, Mucahit EGRI1
 • Fankoni Anemisi: Tek Merkezin 29 Yıllık Deneyimi
       Fatih M. AZIK1, Talia ILERI1, Elif U. INCE1, Mehmet ERTEM1, Zumrut UYSAL1, Sevgi GOZDASOGLU1
 • Behçet Hastalığı ile İlişkili Anemide Prohepsidin ve Hepsidinin Rolü
       Mehmet DAGLI1, Sema YILMAZ2, Abdullah SIVRIKAYA3, Gulperi CELIK4
 • Erken Glottik Karsinomada Radyoterapi: Sonuçları Etkileyen Faktörler
       Candan DEMIROZ1, Lutfi OZKAN1, Umit GURLEK1
 • Kuzeydoğu İran da Hastane Laboratuvarına Gönderilen Hastalarda Hemoglobin Bozukluklarının Taranması
       M. Reza KERAMATI1, M. Hadi SADEGHIAN2, Hosein AYATOLLAHI2, Yousef YOUNES3
 • Kemik İliği Demir Boyası Demir Eksikliği Anemisinin Teşhisinden Çok Dışlanması İçin Güvenilir Bir Yöntemdir
       Ebru KOCA1, Deniz A. CETINER2, Yahya BUYUKASIK3, Aysegul UNER4, Nilgun SAYINALP3, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU3, Hakan GOKER3, Salih AKSU3, Osman I. OZCEBE3
 • Mısırlı Orak Hücreli Anemili Olgularda GSTTM1 ve GSTT1 Polimorfizmi
       M. Aly RABAB1, M. Hasaneen BOTHINA2
 • İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Hematolojik Parametreler ve Sağkalım İlişkisi
       Arzu OGUZ1, Dilsen COLAK2, Ugur ERSOY2, Inanc G. IMAMOGLU2, Mustafa ALTINBAS2, Dilek UNAL3, Gokmen ZARARSIZ4
 • Genç ve Orta Yaş Popülasyonda Aneminin Eşlik Etmediği Vitamin B12 Eksikliği
       Atilla KARA1, Eylem ELIACIK2, Yahya BUYUKASIK2, Osman I. OZCEBE2, Ibrahim HAZNEDAROGLU2, Salih AKSU2, Ozlen BEKTAS2, Hakan GOKER2, Nilgun SAYINALP2
 •