International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 3 Page(s): 152-156
DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TANISI VE KRONİK HASTALIK ANEMİSİNDEN AYRIMINDA SERUM TRANSFERRİN RESEPTÖR DÜZEYİNİN ROLÜ

ORHAN TÜRKEN1, AŞKIN DÖĞERLİOĞLU1, AHMET ÖZTÜRK1, NECDET ÜSKENT1

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Hematoloji-Onkoloji Servisi

Keywords: demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, transferrin reseptörü
Son yıllarda demir eksikliği anemisi tanısında ve vücut demir ihtiyacının araştırılmasında serum solubl transferrin reseptör düzeyine yönelik çalışmalar artış göstermiştir. Çalışmamızda demir eksikliği anemisi tanısında ve kronik hastalık anemisinden ayrımında serum solubl transferrin reseptör düzeyinin rolü araştırıldı. Otuz dört demir eksikliği anemisi ve 24 kronik hastalık anemisi olmak üzere 58 hasta ve 20 sağlıklı gönüilü ile birlikte toplam 78 olgu çalışmaya dahil edildi. Demir eksikliği olgularında solubl transferrin reseptör düzeylerinin diğer 2 gruba göre istatistiksel olarak daha yüksek bulunduğu tespit edildi. Kontrol ve kronik hastalık anemisi olan grupları arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. Sonuç olarak demir eksikliği anemisinin tanısı ve kronik hastalık anemisinden ayrımında serum solubl transferrin reseptör düzeyi ölçümü değerli bir tanısal yöntemdir.