International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 3 Page(s): 151-156
Demir Eksikliği Anemisinin HbA2 Seviyesine Etkisi ve Demir Eksikliği Anemisi ile Talassemi Minörün Hematolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması

M. Reza KERAMATI1, N. Tayyebi MAYBODI2

1Mashhad University of Medical Science, Departement of Hematopathology, Neonatal Research Center, IRAN
2Mashhad University of Medical Science, Departement of Pathology, IRAN

Keywords: HbA2, Talassemi minör, Anemi, Hb elektroforezi, Demir eksikliği
En sık görülen hipokrom mikrositer anemiler, demir eksikliği anemisi (DEA) ve talassemi minördür (TM). Bazı çalışmalar DEA’nin HbA2 seviyesinde azalma olması nedeniyle heterozigot ß-talassemi ile karışabildiğini göstermiştir. Amacımız, DEA’nin HbA2 seviyesi üzerine etkisini değerlendirmek ve bu iki hastalıktaki kan parametrelerini, kan sayımlarını karşılaştırmaktır.

Bu çalışmaya normal kontrol grubu, heterozigot a ve ß-talassemi minör, DEA ve DEA ile ß-talassemisi birlikte olan 291 kişi alınmıştır. Tam kan sayımları, serum ferritin, demir düzeyleri, demir bağlama kapasiteleri ve alkalen pH’da Hb elektroforezleri çalışılmıştır. Bu değerler tanılara göre gruplanmış SPSS programında (11.5 versiyonu) t-testi kullanılarak karşılaştırılmıştır.

HbA2 düzeyleri normal grupta %2.9±0.4, DEA grubunda %2.7±0.6, ß-talassemi minör grubunda %5.6±0.9, DEA ve ß-talassemi birlikte olan grupta %4.7±1.0 bulunmuştur. Normal grupla kıyaslandığında HbA2 düzeylerinde bütün gruplarda istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur.

ß-talassemi minör ile DEA karşılaştırıldığında MCV dışında RBC, Hb, Hct, MCH, MCHC değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark izlendi. RDW herikisinde de artmıştı, ancak DEA’nde daha yüksekti.

DEA, HbA2 seviyesinde azalmaya neden olabilir. Bu durum, özellikle DEA ve ß-talassemi minör birlikteliğinde yanlış tanılara neden olabilir. Bu nedenle, DEA zemininde ß-talassemi trait varlığında DEA tedavisine başlamadan önce Hb elektroforezi ile tanının netleştirilmesi önerilmektedir.