International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 3 Page(s): 129-137
Akciğer Kanserinin Benign Akciğer Hastalıklarından Tanısal Ayırımında Serum Ferritin, Demir, Demir Bağlama kapasitesi ve Bronkoalveolar Lavaj Sıvısı Ferritin Düzeyinin Katkısı

Ahmet E. ERBAYCU1, Hayriye UÇAR1, Mehmet GÜLPEK1, Fevziye TUKSAVUL1, Dilek KALENCİ2, Salih Z. GÜÇLÜ1

1Izmir Training And Research Hospital For Thoracic Medicine And Surgery, Department of Chest Diseases and Tuberculosis
2Izmir Training And Research Hospital For Thoracic Medicine And Surgery, Department of Biochemistry, IZMIR

Keywords: Ferritin , Demir, Bronkoalveoler lavaj, Akciğer kanseri, Pulmoner tüberküloz
Bu çalışmanın amacı serum demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin ve bronkoalveoler lavaj (BAL) ferritin düzeylerinin akciğer kanserini benign pulmoner hastalıklardan ayırmada yardımcı olup olmadıklarını ortaya koymak ve “tümör alanında ferritin birikimi hipotezinin” doğruluğunu araştırmaktır.

Prospektif olarak tanısal amaçlı bronkoskopi yapılan hastalar alındı ve akciğer kanseri, pulmoner tüberküloz ve diğer benign akciğer hastalıkları olarak üç tanı grubuna ayrıldılar.

Altmışaltı erkek ve yedi kadın, toplam 73 hasta dahil edildi. Üç grup arasında serum demir, demir bağlama kapasitesi ve ferritin düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0.151, p=0.972, p=0.278). Üç grup arasında BAL ferritin düzeyleri anlamlı farklılık göstermedi (p=0.584). Ortalama BAL ferritin düzeyi santral akciğer kanserinde 73.56 ng/ml ve periferik akciğer kanserinde 31.54 ng/ml idi (p=0.087). Evre I ve II ile karşılaştırıldığında, serum demir düzeyi ortalaması Evre III ve IV’de daha düşüktü (p=0.004). Diğer ölçümlerin hiçbiri tümör evresine göre farklılık göstermedi. Akciğer kanseri grubunda tümör tipinin serum demir, demir bağlama kapasitesi ve serum ve BAL ferritin düzeyine etkisi saptanmadı.

Sonuç olarak; serum ferritin, serum demir, serum demir bağlama kapasitesi ve BAL ferritin ölçümleri akciğer kanserini benign akciğer hastalıklarından ayırt etmede yardımcı olmamaktadır. Akciğer kanserinin histolojik tipleri, evreleri ve yerleşimi BAL ferritin düzeylerini etkilememektedir. Çalışmanın sonuçları tümör alanında ferritin birikimi hipotezini desteklememektedir.