International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 4 Page(s): 217-225
Primer Akciğer Kanserinde Serum Demir, Demir Bağlama Kapasitesi, Ferritin ve Bronkoalveoler Lavaj Ferritin Düzeyinin Prognostik Değeri

Ahmet E. ERBAYCU1, Hayriye UÇAR1, Özgür USLU1, Fevziye TUKSAVUL1, Melike N. KAZANCI1, Özgür BATUM1, Dilek KALENCİ2, Salih Z. GÜÇLÜ1

1İzmir Dr Suat Seren Thoracic Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Department of Thoracic Diseases, İZMİR
2İzmir Dr Suat Seren Thoracic Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Department of Biochemistry, İZMİR

Keywords: Akciğer kanseri, Bronkoalveoler lavaj sıvısı, Ferritin, Demir, Demir bağlama kapasitesi
Akciğer kanseri (AK)’nin prognozunu tahmin etmek için çeşitli tümör markerleri araştırılmaktadır. Demir metabolizmasını yansıtan serum parametrelerinin ve bronkoalveloer lavaj (BAL) sıvısında ferritin ölçümünün AK’li hastalarda prognostik değerinin ortaya çıkarılması amaçlandı. Histopatolojik ve radyolojik olarak AK teşhis edilen hastaların yaş, cinsiyet, tümör hücre tipi, hastalığın evresi, teşhis anında serum ferritin, BAL ferritin, serum demir ve serum demir bağlama kapasitesi (SDBK) kaydedildi. Yaş ortalamaları 60.6 yıl olan 37 (%90.2) erkek, 4 (%9.8) kadın hasta alındı. Hastaların ortalama takip süreleri 11,9 ay idi. Hastaların 32’si (%78,0) takip süresinde ex olmuştu. Tümör hücre tipine göre serum demir (p= 0.175), SDBK (p= 0.577), serum ferritin (p= 0.426), BAL ferritin (p= 0.073) düzeyleri farklılık göstermedi. Ex olan hastaların yaşayan hasta grubuna göre BAL ferritin, SDBK ortalamaları istatistiksel olarak farklı değilken, serum demir (42.1 ± 28.0) ortalaması yaşayan gruba göre (74.7 ± 26,3) düşük saptandı (p= 0.003). Serum ferritini (395.3±437.7) ise yaşayan gruba göre (72.9 ± 46.3) yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p= 0.006).

Serum demiri düzeyleri ile yaşam süreleri arasında pozitif yönde, zayıf bir ilişki (p= 0.025, r: 0.349), serum ferritin düzeyleri ile yaşam süreleri arasında negatif yönde, zayıf bir ilişki (p= 0.034, r: –0.332) saptandı.

Akciğer kanserli hastalarda teşhis anında SDBK ve BAL ferritin düzeyleri yaşam süresi ile ilişkili değilken, serum demirinin düşük ve serum ferritinin yüksek olması kötü prognoz ile ilişkilidir.