International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 2 Page(s): 082-088
İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Hematolojik Parametreler ve Sağkalım İlişkisi

Arzu OGUZ1, Dilsen COLAK2, Ugur ERSOY2, Inanc G. IMAMOGLU2, Mustafa ALTINBAS2, Dilek UNAL3, Gokmen ZARARSIZ4

1Baskent University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
2Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Medical Oncology Clinic, Ankara, TURKEY
3Kayseri Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology Clinic, Kayseri, TURKEY
4Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Ankara, TURKEY

Keywords: Anemi, Lökositoz, Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, Sağkalım, Trombositoz
Çalışmamızda, ileri evre küçük hücreli dışı akciğer karsinomu tanısı ile takip ve tedavisi yapılmış olan vakalarda tanı anındaki hematolojik parametreler özellikle de artan beyaz küre değerleri ile sağkalım arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Evre 3B ve 4 küçük hücreli dışı akciğer karsinomu tanısı almış toplam 186 vakanın dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar başlangıç lökosit değerlerine göre 3 alt gruba ayrıldı; toplam lökosit sayısı ≤10000 /mm3 Grup 1, 10000-≤15000/mm3 Grup 2, >15000 Grup 3. Hasta ve tümör özelliklerine ek olarak hematolojik parametreler ile genel sağkalım ilişkisi değerlendirildi. Ortanca sağkalım tüm hasta grubunda 13,3 ay; evre IIIB hastalarda 25,7 ay ve evre IV olanlarda 8,9 ay olarak hesaplandı. Tedavi öncesi lökosit değerlerine göre Grup 1’de ortanca sağkalım 17,9 ay, Grup 2’de 11,2 ay, Grup 3’te ise 8,4 ay idi (p= 0.003). Evreye göre lökosit gruplarının sağkalımları arasında da anlamlı farklılık mevcuttu (p< 0.001). Çok değişkenli analizde ECOG-PS 2-3, evre IV hastalık ve tanıdaki hemoglobin ve lökosit değerleri ile sağkalım arasında anlamlı ilişki saptandı. Çalışmamızda tanı anındaki yüksek beyaz küre değerlerinin ileri evre küçük hücreli dışı akciğer karsinomunda sağkalım üzerinde olumsuz etkisi gösterilmiştir. İleri evre vakalarda tanı anındaki lökosit sayısı, tedavi planı yapılırken yol gösterebilecek basit ve pratik bir prognostik faktör olarak değerlendirilebilir.