International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 3 Page(s): 166-174
Tokat Bölgesinde Erişkin Nüfusta Anemi Prevalansı ve Bazı Hematolojik Değerlerin İncelenmesi

Ilhan CETIN1, Yunus BULUT2, Beytullah YILDIRIM3, Banu OZTURK3, Gulgun YENISEHIRLI2, Ilker ETIKAN4, Metin OZDEMIR2, Suleyman YUCE3, Idris SAHIN3, Mucahit EGRI1

1Gaziosmanpasa University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Tokat, TURKEY
2Gaziosmanpasa University Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Tokat, TURKEY
3Gaziosmanpasa University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Tokat, TURKEY
4Gaziosmanpasa University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Tokat, TURKEY

Keywords: Anemi sıklığı, Hemoglobin, Hematolojik değerler, Tokat
Bu çalışmada Tokat ili kırsal ve kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan 18 yaş ve üzeri erişkin nüfusta bazı hematolojik değerler ve anemi prevalansının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Bu çalışma Tokat bölgesinde 70 (12 kentsel ve 58 kırsal) yerleşim alanında yapılmıştır. Çalışma gurubu random örnekleme yöntemleri ile secilmiş 18 yaş ve üzeri 1095 kişiden oluşmaktadır. Çalışma grubunda yer alan kişilere anket uygulanmış ve kan örnekleri alınarak analiz edilmiştir.

Hemoglobin, hematokrit, eritrosit, MCV, MCH, lokosit değerleri kadınlarda, RDW ve trombosit değerleri erkeklerde anlamlı derecede düşüktü. Çalışma gurubunda anemi sıklığı %11.1 bulundu. Anemi sıklığı kadınlarda (%15.9) erkeklere (%6.1) göre daha yüksekti. Ayrıca, anemi sıklığı 60 yaş ve üzeri grupta en yüksek düzeye (%16.9) ulaşmaktaydı. Anemik vakaların yarıdan fazlası (%51.2) mikrositer, %45.5’i normositer, %3.3’u ise makrositer tipte idi.

Tokat bölgesinde yapılan bu çalışmada hematolojik değerler Türkiye’de yapılmış diğer araştırma verilerinden düşüktür. Bu farklılık Tokat bölgesi rakımı ile ilgili olabilir. Anemi sıklığı da Türkiye’nin diğer bölgelerine göre düşük bulunmuş olup bu durum halkın beslenme alışkanlıkları ve yaşam biçimlerinden kaynaklanıyor olabilir.