International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 4 Page(s): 217-222
DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA ORAL DEMİR TEDAVİSİNİN LİPİD PEROKSİDASYONUNA VE ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİNE ETKİSİ

BAHATTİN TUNÇ1, HABİBE G. ÖZEN1, NAMİK DELİBAŞ1, RECEP SÜTÇÜ1

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Isparta

Keywords: antioksidanlar, çocuk, demir eksikliği anemisi, serbest oksijen radikalleri
Çocukluk çağında demir eksikliği anemisinde oral demir tedavisi ile eritrositlerinin lipid peroksidasyonunda ve antioksidan enzim aktivitelerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri incelemek amacı ile bu çalışma planlandı. Çalışmaya, demir eksikliği anemisi (DEA) tanısı konulan 21 hasta alindi. Hastaların tedavisinde oral iki değerli demir (ferro sanol, Adeka) preparatı kullanıldı. Kontrol grubu olarak, hematolojik bulguları normal olan 22 sağlıklı çocuk seçildi. Demir eksikliği anemili çocukların tedavi öncesi ve sonrasında malondialdehit (MDA) düzeyi, süperoksid dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve katalaz aktiviteleri ölçüldü. Bulunan değerler kontrol grubu ile karşılaştırıldı. DEA grubunda bu parametrelerin tedavi öncesi ve sonrası değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. DEA grubunda malondialdehitin tedavi öncesi ve sonrası değeri, kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti. Buna göre DEA'de eritrosit lipid peroksidasyonun arttığı, bunun da anemi patojenezinde rol oynayabileceği, uygun dozlarda kullanılan demir tedavisinin ilave bir oksidatif stres meydana getirmediği sonucuna varıldı. Ayrıca demir tedavisi sırasında oluşabilecek oksidatif stres monitorizasyonu için serum MDA seviyesinin bir marker olarak kullanılabileceği düşünüldü.