International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 2
12 record(s) found.
 • LÖSEMİLERDE NM23-H1 VE NM23-H2 MRNA EKSPRESYONUNUN RT-PCR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
       CELALETTİN CAMCI 1, SEMRA PAYDAŞ 1, KAHRAMAN TANRİVERDİ1
 • B- KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ HÜCRELERİNİN İN VİTRO CD4+ VE CD8+ T HÜCRELERİ İLE ETKİLEŞİMİ VE İNTERFERON-ALFA'NİN ETKİSİ
       BÜLENT ÜNDAR1, HAYRİ G. ÖZSAN1, MEHMET A. ÖZCAN1, HALİL ATES1, FATİH DEMİRKAN1, FİLİZ VURAL1, İLHAN ÖZTOP1
 • KLL HASTASINDA FLUDARABİN KULLANIMINA BAĞLI EOZİNOFİLİ
       Sinan YAVUZ1, Semra PAYDAŞ1, Umut DİŞEL1
 • Malign Fibröz Histiositom Tanısıyla İzlenen Hastalarda Radyoterapi Sonrası Kronik Myelositer Lösemi Gelişimi: Olgu Sunumu
       Elif AKDOĞAN1, Mehmet SÖNMEZ1, Mustafa YILMAZ1, Ahmet DURMUŞ1, Ercüment OVALI1, Serdar B. OMAY1
 • Kronik Lenfositik Lösemisi Olan Bir Olguda Orijini Bilinmeyen Ateş Nedeni: Richter Transformasyonu
       Behice KURTARAN1, Semra PAYDAS2, Sinan YAVUZ2, Aslıhan CANDEVİR1
 • Philadelphia Pozitif Lösemi Hastalarında Dasatinib Tedavisinin Retrospektif Değerlendirilmesi: 16 Aylık Ulusal Deneyim
       Güray SAYDAM1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2, Yesim TEMIZ3, Teoman SOYSAL4, Gulsan SUCAK5, Murat TOMBULOGLU1, Hakan OZDOGU6, Selim YAVUZ7, Abdullah ALTINTAS8, Gulsum OZET9, Zafer GULBAS10, Burhan FERHANOGLU4, Osman ILHAN11
 • İlaç Dirençli MCF-7 Hücrelerinde ß-Tübülin İzotiplerinin Değişen İfadelenme Düzeyleri ve TUBB Gen Mutasyonları
       Ozlem D. ISERI1, Meltem D. KARS1, Ufuk GUNDUZ1
 • KML-Fibrotik Blastik Krizde Dasatinib’e Bağlı Tümör Lizis Sendromu ve İzleyen Hematolojik Remisyon
       Ozlen BEKTAS1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Yahya BUYUKASIK1, Nilgun SAYINALP1, Salih AKSU1, Hakan GOKER1, Osman I. OZCEBE1
 • İkinci Nesil Tirozin Kinaz İnhibitör Tedavi Yönetimi: Olgu Sunumu
       Selda KAHRAMAN1, Ozden PISKIN1, Mehmet Ali OZCAN1
 • Saikosaponin A ve Saikosaponin D ile MCF-7/Pac Hücre Hattında Paklitaksel Dirençliliğinin Engellenmesi
       Meltem D. KARS1, Gokhan KARS2, Ufuk GUNDUZ4
 • İbrutinib: Molekülden İlaca
       Orhan AYYILDIZ1, Fatih DEMIRKAN2, Hakan GOKER3, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU3, Osman ILHAN4, Leyla G. KAYNAR5, Evren OZDEMIR6, Guray SAYDAM7, Nilgun SAYINALP3, Fahri SAHIN7, Mehmet TURGUT8, Ali UNAL5, Filiz VURAL7
 • KLL Hastalarında LATS2 Tumör Baskılayıcı Protein Düzeylerinde Çarpıcı Azalma: LATS2 Düzeylerinin Klinik Özellikler ve İmmunfenotipik Profile Değerlendirilmesi
       Esra SERT1,2, Ender COSKUNPINAR1,3, Mustafa N. YENEREL2, Melih AKTAN2, Derya OZTURK3, Oguz OZTURK1, Hulya YILMAZ-AYDOGAN1
 •