International Journal of Hematology and Oncology 2018, Vol 28, Num 3 Page(s): 137-146
KLL Hastalarında LATS2 Tumör Baskılayıcı Protein Düzeylerinde Çarpıcı Azalma: LATS2 Düzeylerinin Klinik Özellikler ve İmmunfenotipik Profile Değerlendirilmesi

Esra SERT1,2, Ender COSKUNPINAR1,3, Mustafa N. YENEREL2, Melih AKTAN2, Derya OZTURK3, Oguz OZTURK1, Hulya YILMAZ-AYDOGAN1

1Istanbul University, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Department of Molecular Medicine, Istanbul, TURKEY
2Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Hematology, Istanbul, TURKEY
3Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Division of Internal Medicine, Istanbul, TURKEY

Keywords: KLL, LATS2, ekspresyon, Western Blotlama, qRT-PCR
Kronik lenfositik lösemi (KLL) malin lenfositlerin kemik iliği ve kanda birikimi ile karakterizedir. LATS2 (Büyük Tumör Baskılayıcı Homolog 2), apoptoz, proliferasyon ve hücre büyümesinde elzem rol oynayan Hippo yolağının önemli bir komponentidir. Bu çalışma LATS2 mRNA ve protein ifadelenme (ekspresyon) seviyeleri ile KLL riski arasındaki etkileşimleri belirlemek ve KLL olgularının immunfenotipleri ile ilişkilerini değerlendirmek için düzenlenmiştir. Çalışmaya 28 KLL’li hasta ve 20 kontrol dahil edilmiştir. LATS2 gen ifadelenmesi ve protein analizi sırasıyla kantitatif ters- transkripsiyon PCR v eve Western Blotlama ile ölçülmüştür.T ve B hücrelerinin yüzey antijen ekspresyonları Flow Sitometri yöntemiyle belirlenmiştir. LATS2 mRNA ve protein ekspresyonları KLL grubunda kontrollere göre aşağı düzenlenmiştir (down-regulated). LATS2 mRNA kat değişimi (Fold change, FC), ≤0.1 olan KLL hastalarında FC> 0.1 olanlara göre CD yüzdesi daha yüksek iken (p= 0.057), CD3, CD8 ve CD56 T hücre belirteçleri dikkat çekici şekilde FC≤ 0.1 olan KLL hastalarında FC> 0.1 olanlara göre daha düşüktür (sırasıyla, p= 0.004, p= 0.008 ve p= 0.058). Sonuçlarımız KLL hastalarında LATS2 mRNA ekspresyonunun aşağı düzenlendiğine işaret etmektedir. Ayrıca immunfenotipik olarak CD20 B hücre belirteci, CD3,CD8 ve CD56 T hücre belirteçleri ile LATS2 mRNA düzeyleri rasındaki ilişkiler KLL’de LATS2’nin tanısal potansiyel değerini önermektedir. Bu belirteçlerin KLL şiddeti ve ilerlemiş evreleri için önemli indikatörler olabileceği kanaatindeyiz.