International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 3 Page(s): 119-125
B- KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ HÜCRELERİNİN İN VİTRO CD4+ VE CD8+ T HÜCRELERİ İLE ETKİLEŞİMİ VE İNTERFERON-ALFA'NİN ETKİSİ

BÜLENT ÜNDAR1, HAYRİ G. ÖZSAN1, MEHMET A. ÖZCAN1, HALİL ATES1, FATİH DEMİRKAN1, FİLİZ VURAL1, İLHAN ÖZTOP1

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İZMİR

Keywords: kll, ifn-alfa, t hücreleri
Kronik lenfositik lösemi (KLL)'de Interferon-Alfa (IFN-(:), invivo etkin olmasına karşın, in vitro B KLL hücrelerini apopitozdan korumaktadır. Çalışmamızda B KLL'de IFN-Alfa'nin invitro etkinliği araştırıldı, iki KLL'li hastadan ve sağlıklı kontrollerden elde edilen mononükleer hücrelerden CD4 ve CD8 pozitif hücre seleksiyonii yapildi. B KLL hücreleri, IFN-Alfa içeren ve içermeyen ortamda, 1) tek başına, 2) otolog veya allojenik CD4+ ve CD8+ T hücreleri ile transwell sistemde, ve 3) otolog CD4+ ve CD8+ T hücreleri ile direkt kontakt olacak şekilde kokültüre edildi. Bazal ve 72 saat kültür sonrası fas (CD95), CD40 ve anneksin-V ekspresyonları flow sitometrik yöntemle çalışıldı. Her iki hastada da bazal ve kültür sonrası tüm B KLL hücrelerinde fas ekspresyonu düşük bulundu. B KLL hücrelerinde kültür sonrası CD40 ekspresyonları tüm ortamlarda belirgin düşme gösterdi. KLL B hücrelerinin T hücreleri ile direkt kontakt durumunda Annneksin V ekspresyonunda azalma, buna karşın bu ortamlara IFN-Alfa eklenmesi ile Anneksin V ekspresyonunda artış gözlendi. Bu artışın özellikle CD8+ T hücrelerinde artmış CD95 ve Anneksin V ekspresyonu ile birlikte olduğu görüldü. Bulgularımız IFN-Alfa'nın, B KLL' deki etki mekanizmasının T hücrelerindeki apopitozu arttırmasına bağlı olabileceğini düşündürmektedir.