International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 2 Page(s): 116-120
Malign Fibröz Histiositom Tanısıyla İzlenen Hastalarda Radyoterapi Sonrası Kronik Myelositer Lösemi Gelişimi: Olgu Sunumu

Elif AKDOĞAN1, Mehmet SÖNMEZ1, Mustafa YILMAZ1, Ahmet DURMUŞ1, Ercüment OVALI1, Serdar B. OMAY1

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, TRABZON

Keywords: Radyoterapi, KML, MFH
Otuzüç yaşında bayan hasta, 6 yıl önce uyluk bölgesindeki kitleden alınan biyopsi sonucu malign fibröz histiositom (MFH) tanısı alarak cerrahi eksizyon ve takiben radyoterapi ile tedavi edilmiş. Komplet remisyonda izlenen hasta asemptomatik lökositoz nedeniyle başvurdu. RT-PCR ile bcr-abl transkriptinin gösterilmesiyle hastaya kronik myelositer lösemi (KML) tanısı kondu. Radyoterapi sonrasında KML gibi ikincil malignite gelişimi nadir rastlanan geç komplikasyonlardandır. Bu olgu sunumunda uyluk bölgesine uygulanan radyoterapiden sonra gelişen KML olgusu literatür eşliğinde tartışıldı.