International Journal of Hematology and Oncology 2024, Vol 34, Num 1 (Special Issue)
8 record(s) found.
 • LÖSEMİLERDE NM23-H1 VE NM23-H2 MRNA EKSPRESYONUNUN RT-PCR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
       CELALETTİN CAMCI 1, SEMRA PAYDAŞ 1, KAHRAMAN TANRİVERDİ1
 • B- KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ HÜCRELERİNİN İN VİTRO CD4+ VE CD8+ T HÜCRELERİ İLE ETKİLEŞİMİ VE İNTERFERON-ALFA'NİN ETKİSİ
       BÜLENT ÜNDAR1, HAYRİ G. ÖZSAN1, MEHMET A. ÖZCAN1, HALİL ATES1, FATİH DEMİRKAN1, FİLİZ VURAL1, İLHAN ÖZTOP1
 • KLL HASTASINDA FLUDARABİN KULLANIMINA BAĞLI EOZİNOFİLİ
       Sinan YAVUZ1, Semra PAYDAŞ1, Umut DİŞEL1
 • Kronik Lenfositik Lösemisi Olan Bir Olguda Orijini Bilinmeyen Ateş Nedeni: Richter Transformasyonu
       Behice KURTARAN1, Semra PAYDAS2, Sinan YAVUZ2, Aslıhan CANDEVİR1
 • Kronik Myeloid Lösemi: Tanı, Tedavi ve İzlem Pratiği
       Yahya BUYUKASIK1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Osman ILHAN1
 • Kronik Lenfositik Lösemi ve Kronik Myelositer Lösemi Vakalarında Çoklu İlaç Direnç 1, Akciğer Direnç Protein ve Meme Kanseri Direnç Protein Genlerinin Tanımlanması
       Ozlem D. ISERI1*, Meltem D. KARS1, Pelin MUTLU1, Ferit AVCU2,3, Ali U. URAL2,3, Ufuk GUNDUZ1
 • Türkiyede Kronik Myeloid Lösemi Tedavisinde Güncel Sorunlar
       Fatih DEMIRKAN
 • KLL Hastalarında LATS2 Tumör Baskılayıcı Protein Düzeylerinde Çarpıcı Azalma: LATS2 Düzeylerinin Klinik Özellikler ve İmmunfenotipik Profile Değerlendirilmesi
       Esra SERT1,2, Ender COSKUNPINAR1,3, Mustafa N. YENEREL2, Melih AKTAN2, Derya OZTURK3, Oguz OZTURK1, Hulya YILMAZ-AYDOGAN1
 •