International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 2 Page(s): 102-104
MALİGN LENFOMA YANLIŞ TANISI KONMUŞ BİR TOKSOPLAZMOZ OLGUSU

VEDAT TURHAN1, EFRAİM ADAM1, İSMAİL YAŞAR AVCI1, BÜLENT BEŞİRBELLİOĞLU1, VOLKAN ÖZGÜVEN1

Gülhane Military Medical Academy, Department of Infectious Disease, ANKARA

Keywords: toksoplazmoz, lenfadenit, malign lenfoma
Toksoplazmoz sporozoa ailesinin bir üyesi olan Toxoplasma gondii'nin neden olduğu bir infeksiyon hastalığıdır. Edinsel toksoplazmoz nadiren semptomatik olup genellikle serolojik olarak tanı konmaktadır. Edinsel toksoplazmoz için tanı koydurucu bir belirti yoktur. Lenf düğümünde Toxoplasma gondii'nin neden olduğu inflamatuar etkinin malign lenfoma olarak yanlış tanımlanması nadir olmayan bir hatadır. Bu yazıda, servikal lenf düğümlerinin klinik ve histopatolojik incelenmesi sonucunda yanlışlıkla Hodgkin Lenfoma tanısı konmuş toksoplazmalı bir hasta sunulmaktadır. Hastaya bir fraksiyon radyoterapi de uygulanmıştır. Bizim bu vaka sunumumuz klinik incelemenin ve patoloğun doğru tanı koyabilmesi için hastanın tüm klinik ve laboratuvar bulguları açısından bilgilendirilmesinin önemini vurgulamaktadır