International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 2 Page(s): 073-079
GENÇ YAŞ AKCİĞER KARSİNOMLARI

ESRA KAYTAN1, E. MERDAN FAYDA1, SEVGİ ÖZDEN1, E. NEZİH ORAL1, AHMET KİZİR1

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Keywords: akciğer karsinomu, genç yaş, ileri evre, prognostik faktörler
Çalışmamızda 1989-1999 yıllan arasında 35 yaş ve altında akciğer kanseri tanısı alan 58 hastanın demografik özellikleri ve prognostik faktörleri incelenmiştir. Hastaların medyan yaşı 33 (26-35), erkek/kadın oranı 4.8'dir. Histopatolojik incelemede en sık görülen tip adeno karsinom (%55)'dur. Hastaların %96'sı evre III ve evre IV olarak başvurmuşlardır. Erkeklerde kadın hastalardan daha fazla olan sigara anamnezi (%84-%10) grubun çoğunda (%71) tespit edilmiştir. LDH değeri 11 hastada (%28) yüksek bulunmuş, 10 g/dl ve altında anemi 13 hastada (%30) görülmüştür. Hastaların genel sağkalımı medyan 6,7 ay, 2 yıllık genel sağkalım oranı %12'dir. Tek değişkenli analizde cins (p=0.01), sigara anamnezi (p=0.04), LDH değeri (p=0.001), performans durumu (p=0.0002) ve evre (p=0.05) sağkalım üzerinde etkili bulunmuştur. Çok değişkenli analizde ise performans durumu (p=0.02) ve LDH değeri (p=0.02) istatistiksel olarak anlamlı bulunan prognostik faktörlerdir. Buna göre ölüm riski, yüksek LDH değerine sahip hastalarda 4.8 kat, düşük performans durumu (70 ve altında) olan hastalarda ise 4.3 kat yüksektir (%95 güvenlik aralığı sırasıyla 4.9-14.5 ve 4.9-12.4). Sonuç olarak 35 ve altındaki yaş grubunda prognostik faktörler diğer yaş grupları ile uygunluk göstermekle beraber hastalar sıklıkla ileri evre hastalıkla başvurmaktadır.