International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 1 Page(s): 040-044
LENFOMA SEYRİNDE HEPATİT B REAKTİVASYONUNUN LAMİVUDİN İLE TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

MUSTAFA CANKURTARAN1, HALİS ŞİMŞEK1, YAHYA BÜYÜKAŞİK1, GONCA TATAR1

Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Keywords: reaktivasyon, hepatit b, lamivudin, malignansi
Hepatit B yüzey antijeni pozitif onkoloji hastalarında hepatit B reaktivasyonlan özellikle hematolojik malignansiler ve steroidli kemoterapi protokolleri alan hastalarda giderek sık gözlenmektedir. Bu olgu sunumunda bir lenfoma hastasında karaciğer enzimlerinin yükselmesinden yola çıkılarak hepatit B reaktivasyonlarının klinik ve serolojik özellikleri, reaktivasyonlarının önlenmesi ve tedavisinde lamivudin kullanımı ile ilgili güncel literatür bilgileri gözden geçirilmiştir.