International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 2 Page(s): 055-060
ACK1/TNK2 Tirozin Kinaz Expresyonun Mide Kanserindeki Rolü

Ozlem ERCELEP1, Sevinc KESER2, Melike OZCELIK1, Merve BASAR2

1Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Istanbul, TURKEY
2Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Pathology, Istanbul, TURKEY

Keywords: TNK2, ACK1, Mide kanseri, Sağkalım, Overexpresyon
ACK1/TNK2, vücutta yaygın olarak exprese edilen onkojenik non reseptör tirozin kinazdır. Ligant ile aktive edilen reseptör tirozin kinazlardan gelen sinyalleri intraselüler sinyal kaskadını düzenlemek için bütünleştirir. Yapılan çalışmalarda ACK1/TNK2’nin birçok kanserde upregüle olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada gastrik kanserde TNK2 ekspresyonunun prognostik rolünü belirlemeyi amaçladık. TNK2 overexpresyonu prognostik belirteç olarak kullanıldı, opere olan lokal evre mide kanserinde sağkalıma etkisi araştırıldı. TNK2 overexpresyonu olan mide kanserli hastaların ortalama sağkalım süresi (64.2 ay) overexpresyon olmayanlara göre (27.1 ay) anlamlı olarak daha uzundu (p= 0.000). Medyan takip süresi 39 ay idi. TNK2 overexpresyonu evre 1-2’de %75, evre 3’de %56 oranında görüldü (p= 0.027). Mide kanserinde nod negatifliği, ECOG performans statusun 0-1 olması ve TNK2 overexpresyonun olmasının sağkalıma pozitif etkisi multivariate analiz ile de gösterildi. TNK2 overexpresyonu erken evrede daha fazla oranda görülür ve opere mide kanserinde iyi prognozla ilişkilidir.