International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 4 Page(s): 229-236
Güney Hindistanda Meme Kanseri Hastalarında Bir Polimorfizm Lenfotoksin Alfa +252 A>G Analizi

Karuvaje THRIVENI1, Anisha RAJU1, Girija RAMASWAMY1, S. Krishna MURTHY2, Rekha V. KUMAR3

1Kidwai Cancer Institute, Department of Biochemistry, Karnataka, INDIA
2Kidwai Cancer Institute, Department of Surgical Oncology, Karnataka, INDIA
3Kidwai Cancer Institute, Department of Pathology, Karnataka, INDIA

Keywords: Meme kanseri, İnflamasyon, Polimorfizm, Tümör nekrozis faktör
Sitokin tümör nekrozis faktörü, inflamasyon, immünomodülatör ve apoptotik aktiviteler gibi geniş bir fonksiyon yelpazesine katkıda bulunur. Amacımız, primer invaziv meme kanserli hastalarda, plazma lenfotoksin alfa (LTA) düzeyinin +252A>G'de polimorfizm rs909253 ile ilişkisini araştırmaktı. Çalışmaya toplam 146 hasta ve yaş-uyarlı 150 sağlıklı kontrol alındı. Genotipleme, polimeraz zincir reaksiyonu ve kısıtlama fragmanı uzunluğu polimorfizmiyle gerçekleştirildi. Plazma seviyeleri, MILLIPLEX® MAP İnsan Sitokin / Chemokine Panel manyetik boncuk kitleri tarafından tahmin edilmiştir. Verilerin istatistiksel analizi R software version 3.3.1. ile yapılmıştır. Plazma LTA düzeyleri, kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde arttı. Ancak, düzeyler polimorfik alt tiplere göre analiz edildiğinde anlamlı fark yoktu. Polimorfizm, vakalar ve kontroller için X2 değerleri sırasıyla 2.3 (p= 0.13) ve 2.02 (p= 0.15) idi ve Hardy Weinberg (HW) dengesiyle tutarlıydı. Odds ratio (OR), polimorfizmin meme kanseri ile anlamlı bir şekilde ilişkili olmadığını gösterdi. Plazma LTA seviyeleri, hastalar ve kontrollerde polimorfizm nedeniyle değişmedi. Yüksek grade'li ve hormon reseptör negatif olguların tümörlerinde G allel frekansı daha yüksekti, bu da G allel hastalarının daha kötü prognoza sahip olabileceğini göstermektedir. Bu çalışma, LTA +252A>G gen polimorfizminin meme kanseri için belirgin bir risk faktörü olmadığını göstermektedir.