International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 3 Page(s): 171-176
BAŞ VE BOYUN BÖLGESİNDE RADYOTERAPİYE BAĞLI GELİŞEN YAN ETKİLER VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

MELTEM SERİN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD, ANKARA

Keywords: baş-boyun bölgesi, kanser, radyoterapi, yan etkiler
Normal dokular üzerinde radyoterapiye bağlı olarak gelişen yan etkiler erken dönem ve geç dönem yan etkileri olarak ikiye ayrılır. Erken dönem yan etkileri sıklıkla mukoza ve deri gibi hızlı prolifere olan dokularda radyoterapi uygulaması sırasında ya da hemen sonrasında ortaya çıkarken, geç dönem yan etkileri, genellikle yavaş prolifere olan dokularda radyoterapi uygulamasından aylar, yıllar sonra ortaya çıkar. Erken dönem yan etkilerinin çoğu, çok yüksek dozlara çıkılmadığı sürece geçici ve sınırlıdır. Geç dönem yan etkileri kronik ve kalıcı, hatta ilerleyici olabilir. Bu derlemede baş ve boyun kanserlerinde radyoterapiye bağlı gelişen normal dokularda gelişen yan etkiler ve tedavi yaklaşımları incelenmiştir