International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 1 Page(s): 047-053
Akut Miyeloblastik Lösemide CD87 Ekspresyonunun Klinik Önemi

Funda CERAN1, Gulsum OZET1, Simten DAGDAS1, Mesude FALAY1, Murat ALBAYRAK2, Osman YOKUS3, Ozlem S. BALCIK1

1Ankara Numune Training and Research Hospital, Hematology Department, Ankara, TURKEY
2Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Hematology Department, Ankara, TURKEY
3Okmeydani Training and Research Hospital, Hematology Department, Istanbul, TURKEY

Keywords: Akut Miyeloblastik Lösemi, Akım Sitometri, CD87
CD87 veya uPAR (ürokinaz tip plazminojen aktivatör reseptörü) ekspresyonu plazminojenin plazmine çevrilmesini sağlayarak hücre temasından sorumlu adezyon moleküllerinin proteolitik parçalanması ile ekstravazasyona aracılık etmektedir. uPA (ürokinaz tip plazminojen aktivatör) sistem; bir proteinaz ve onun reseptörü olarak görev yapan uPAR ve iki inhibitörden (plazminojen aktivatör inhibitör (PAI) 1 ve 2) oluşur. CD87 ekspresyonu akut myeloblastik lösemi (AML)de tanıda, prognozda ve minimal rezidüel hastalık (MRH) takibinde önemli olabilir. Bu çalışmada yeni tanı almış ve tedavi verilmemiş 35 AML hastasında kemik iliği veya periferik kanda immunfenotipik olarak CD87 düzeylerini ve bazı prognostik faktörlerle ilişkisini değerlendirdik. CD87 ekspresyonu ile yaş, cinsiyet, başvurudaki beyaz küre sayısı, CD34 ekspresyonu arasında anlamlı bir ilişki saptanmazken, organomegali ile istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı ve bu monositoid farklılaşma gösteren AML olgularında belirgindi. Tedaviye cevap açısından CD87 ekspresyonu ile korelasyon bulunmadı. AML hastalarında hepatosplenomagali ve mukokutanöz infiltrasyonlar CD87’nin artmış ekspresyonu ile ilişkilidir. Monositoid farklılaşma gösteren lösemilerde ekstramedüller yayılım sıktır. CD87’ye bağlanan uPA, plazminojenin plazmine dönüşümünü başlatarak endotel ilişkili adezyon moleküllerinin proteolitik olarak ayrılmasi ile endotel boyunca hücrelerin damar dışına çıkmasına aracılık eder. Lösemik hücrelerin adezyon, migrasyon ve metastazında rol oynar. Bu durum CD87’nin organomegali sıklığı ile ilişkisini de açıklayabilir. Tanı anında saptanması ile hastalarda MRH takibinde yararlı bir belirteç olabilir.