International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 3 Page(s): 184-192
CD34 Pozitif Periferik Kök Hücre Toplama Başarısında Standart ve Salvaj Kemoterapi Rejimlerinin Karşılaştırılması

Ozlem S. BALCIK1, Cafer AKSOY2, Derya AKDENIZ3, Cigdem AKKAYA2, Birol GUVENC4, Suleyman DINÇER2,5

1Turgut Ozal University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
2Bayındır Hospital Bone Marrow Transplantation Unit, Ankara, TURKEY
3Turgut Ozal University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, TURKEY
4Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Adana, TURKEY
5Yeditepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Istanbul, TURKEY

Keywords: G-CSF, kurtarma kemoterapisi, CD34+ hücre, Hematopoetik kök hücre toplama, Otolog nakil
Periferik kök hücre toplama rejimleri merkezden merkeze değişmekle birlikte, en sık tercih edilen kemoterapi ile birlikte büyüme faktörü (G-CSF, GM-CSF) veya yalnızca büyüme faktörü uygulanmasıdır. CD34+ kök hücreler standart toplama rejimleri ardından toplanabileceği gibi salvaj kemoterapileri takiben de toplanabilir. Çalışmamızda standart toplama ve salvaj kemoterapi protokollerinin mobilizasyon başarısı açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ağustos 2008- Ocak 2011 arasında otolog periferik kök hücre toplama programına dahil edilen 56 hastanın dosyaları retrospektif olarak tarandı. Yirmi sekiz hastaya (50.0%) filgrastim 10 μg/kg/gün (1. grupfilgrastim), 18 hastaya (32.1%) ifosfamid + etoposid + epirubisin + filgrastim 5 g/kg/gün veya siklofosfamid + etoposid + 5 μg/kg/gün’den oluşan bir standart toplama protokolü (2. grup-standart), 10 hastaya (17.9%) ise bir salvaj rejim + filgrastim 5 μg/kg/gün (3. grup-salvaj) uygulanmıştı. Mobilize edilen median CD34+ hücre ve yetersiz toplama sayıları her üç grupta da benzerdi. Mobilizasyon öncesi nakil öyküsünün olması, toplama işleminin başarısı üzerinde negatif bir etkiye sahip bulundu. Nakil öyküsü olanlarda, olmayanlara göre toplanan CD34+ hücre sayısı daha düşüktü. Bununla birlikte hastaların tanıları, nakil öncesi hastalık durumları, mobilizasyon öncesi radyoterapi öyküsü gibi parametrelerin toplama işleminin başarısı üzerine etkisi saptanmadı. Çalışmamızda CD34+ hücre mobilizasyonu açısından standart toplama ve salvaj kemoterapi protokolleri arasında fark saptanmamıştır. Standart toplama ve salvaj kemoterapi protokollerinin mobilizasyon başarısı açısından karşılaştırılması için çok sayıda olgu içeren prospektif ve randomize klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.