International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 2 Page(s): 107-112
Arteriovenöz malformasyonların Manajmanında Stereotaktik Radyocerrahi: Tek Merkez Deneyimi

Ferhat DINCOGLAN1, Omer SAGER1, Hakan GAMSIZ1, Selcuk DEMIRAL1, Bora UYSAL1, Serdar SURENKOK1, Sait SIRIN2, Kaan OYSUL1, Murat BEYZADEOGLU1

1Gulhane Military Medical Academy, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
2Gulhane Military Medical Academy, Department of Neurosurgery, Ankara, TURKEY

Keywords: Arteryovenöz malformasyon, Stereotaktik radyocerrahi, Spetzler-Martin derecelendirmesi, SRS, Hemoraji
Bu tek merkezli çalışmanın amacı stereotaktik radyocerrahinin (SRS) arteryovenöz malformasyon (AVM) manajmanındaki etkinliğinin değerlendirilmesidir. Kliniğimizde Haziran 1998 ile Temmuz 2011 tarihleri arasında arteryovenöz malformasyonlu 51 hasta Linak tabanlı stereotaktik radyocerrahi ile tedavi edilmiştir. Tedavi öncesinde tüm hastalar AVM boyutu, lokalizasyonu, nörolojik durum, önceden kanama öyküsü ve Spetzler-Martin derecelendirilmesi açısından değerlendirilmiştir. Tedavi sonrasında hastalar obliterasyon durumu ve klinik durum değerlendirmesi için takip edilmiştir. Medyan takip süresi 32 ay (sınırlar; 20-93 ay) idi. Spetzler-Martin derece I-II ve AVM boyutunun 3 cm’den küçük olması artmış obliterasyon oranı ile ilişkiliydi (p=0.01). Yıllık kanama oranı %1.9 idi. Takip süresinde hiçbir hastada nörolojik durumda kötüleşme gözlenmedi. LINAC tabanlı stereotaktik radyocerrahi serebral AVM manajmanında güvenli ve efektif bir tedavi modalitesidir. Stereotaktik radyocerrahi özellikle cerrahi ile ulaşılamayan küçük AVM’lerin tedavisi için cerrahiye efektif bir alternatif oluşturmaktadır.