International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 1 Page(s): 001-008
Pediatrik malign karaciğer tümörleri: tek merkez sonuçları

Rejin KEBUDI1, H. Haldun EMIROGLU1, Omer GORGUN1, Ferhan AKICI2, Deniz TUGCU2, Inci AYAN1

1Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine and Oncology Institute, Division of Pediatric Hematology-Oncology, Istanbul, TURKEY
2Kanuni Sultan Suleyman, Training and Research Hospital, Division of Pediatric Hematology-Oncology, Istanbul, TURKEY

Keywords: Hepatosellüler karsinom, Hepatoblastom, Karaciğer tümörleri, Pediatri, Hepatit B
Primer malign karaciğer tümörleri çocukluk çağında seyrek görülmekte ve tüm çocukluk çağı malignitelerinin%1-2’sini oluşturmaktadır. Bu retrospektif çalışmada tek bir merkezde 1996 - 2010 yılları arasında tedavi gören çocukluk çağı malign karaciğer tümörü tanılı olguların klinik özellikleri, tedavi ve sonuçları değerlendirilmiştir. Tedavi öncesi hastalığın derecelendirilmesi PRETEXT sınıflandırmasına göre yapılmış ve tedavide SIOPEL-3 veya modifiye protokol kullanılmıştır. Primer malign karaciğer tümörü (11 hepatosellüler karsinom [HCC], 9 hepatoblastom [HBS]) tanısı alan ve tedavi edilen 20 çocuk hasta (13 erkek, 7 kız) değerlendirilmiştir. Serimizde HCC'li olgular HBS'lu hastalardan daha fazla idi. HCC'li hastaların 8'inde kronik hepatit B enfeksiyonu vardı. Serum alfa-fetoprotein düzeyleri HBS'li olguların tümünde ve HCC'li hastaların 6'sında yüksekti. PRETEXT sınışandırmasına göre hastaların 12'si evre IV, 2'si evre III, 6'sı evre II idi. 4 hastanın akciğer metastazı vardı. HBS'li 4 hasta ve HCC'li bir hasta hastalık bulgusu olmaksızın (19, 20, 21, 26, 102 aydır) yaşamaktadır. Serimizde hepatosellüler karsinom insidansının Türkiye'de kronik hepatit B enfeksiyonun yüksek insidansı nedeni ile yüksek olduğu düşünülmektedir. Kronik hepatit B enfeksiyonu olan çocuklar HCC riski göz önünde tutularak izlenmelidir. Hemihipertrofi ve diğer predispozan durumları olan çocuklar karaciğer tümörü gelişimi yönünden takip edildiklerinde erken dönemde teşhis edilebilirler.