International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 1 Page(s): 001-009
Lösemik Hematopoezde Kemik İliği Anjiotensin II Tip I Reseptör Gen ve Anjiotensin Dönüştürücü Enzim (ACE) İnsersiyon/Delesyon (I/D) Gen Polimorfizmleri

Ibrahim AKALIN1, Ebru KOCA2, Halil G. KARABULUT1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2, Deniz CETINER2, Mutlu HAYRAN3, Ibrahim K. ONAL4, Osman I. OZCEBE2, Ajlan TUKUN1

1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Ankara, TURKEY
2Ankara University Faculty of Medicine Department of Internal Medicine, Hematology Unit, Ankara, TURKEY
3Ankara University Faculty of Medicine, Department of Preventive Oncology, Ankara, TURKEY
4Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, TURKEY

Keywords: Anjiotensin dönüştürücü enzim, Lokal renin-anjiotensin sistemi, ACE I/D gen polimorfizmi, Anjiotensin II, Lösemik hematopoez
Lokal kemik iliği renin anjiotensin sistemi (RAS) normal ve neoplastik hematopoezi etkileyen otokrin ve parakrin bir sistemdir. Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) anjiotensinojen-I’i kendisinin fizyolojik olarak aktif peptide olan anjiotensin II’ye dönüştürür ki, bu hemetopoetik kök hücrelerin çoğalmasını ve farklılaşmasını anjiotensin tip 1 reseptörleri üzerinden uyarır. Biz ACE insersyon/delesyon gen polimorfizmlerini akut ve kronik lösemi, myelodisplastik sendrom ve multiple myeloma gibi hematolojik malignasili hastalarda araştırdık. Çalışma sonuçlarımıza göre hastaların % 80.4’ü ID/II genotipi gösterirken bu oran kontrol grubunda % 55.9 olarak bulundu ve insersiyon alleli varlığında (ID/II) 3.2 kat artmış hastalık riski saptandı. Bu lokal kemik ilği RAS üyelerinden ACE’nin I/D gen polimorfizminin lösemik hematopoezdeki olası etkisini gösteren ilk çalışmadır.