International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 3 Page(s): 169-174
Akü Sanayiinde Çalışan İşçilerde Demir Eksikliği Anemisi ile Kurşun İntoksikasyonu İlişkisi

Mohammad R. KERAMATI1, Mohammad H. SADEGHIAN2, Mahdi MOOD3

1Mashhad University of Medical Sciences, Neonatal Research Center, Mashhad, IRAN
2Mashhad University of Medical Sciences, Department of Hematopathology, Mashhad, IRAN
3Mashhad University of Medical Sciences, Medical Toxicology Research Center, Mashhad, IRAN

Keywords: Kurşun, Anemi, Ferritin, Demir eksikliği, Hemoglobin, İntoksikasyon
Demir eksikliği anemisi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en çok görülen beslenmeye bağlı anemidir. Ayrıca, kurşun intoksikasyonu da gelişmekte olan ülkelerde, hızlı kentleşme ve kurşunlu yakıtların tüketilmesine bağlı olarak, artan bir sağlık problemidir. Bazı çalışmalarda, çocuklarda yüksek kan kurşun değerleri ile demir eksikliği anemisi arasında korelasyon olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada akü sanayiinde çalışan işçilerde bu korelasyonu araştırdık. Bu çalışma, 2006 yılında Meşhed, İran’da akü fabrikasında kurşuna maruz kalan işçiler üzerinde yapıldı. Tam kan sayımı ve serum ferritin (radyoimmünoassay) düzeylerini içeren hematolojik çalışmalar yapıldı. Kan kurşun düzeyi atomik absorbsiyon spektrofotometresinde (Perkin Elemer, Model 3030) termal grafit atomizasyon yöntemi ile ölçülmüştür.

Sonuçlar, SPSS (V 11.5) programında bağımsız değişkenlerde t-testi, Mann- Whitney U testi, Fisher exact testi ve Pearson korelasyonu kullanılarak elde edilmiştir. P <0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir.

Klinik veriler ve laboratuar bulgularına dayanılarak bütün işçilerde kurşun intoksikasyonu izlenmiştir. Ortalama kan kurşun değeri 33.2±13.7 μg/dl olarak bulunmuştur. Demir eksekleği olan (n= 11) ve olmayan (n= 78) işçiler arasında kan kurşun değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kan kurşun değeri ileserum ferritin düzeyleri ve kan hemoglobin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon izlenmemiştir (sırasıyla, r= 0.18, p= 0.091 ve r= 0.051, p= 0.682).

Bu çalışmamızda kan kurşun düzeyleri ile serum ferritin, hemoglobin ve diğer kan parametreleri arasında bir korelasyon izlenmemiştir. Ancak, daha geniş gruplar üzerinde yapılacak çalışmalardan sonra genel sonuçlara varılabileceği kanısındayız.