International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 4 Page(s): 208-216
Jinekolojik Kanserli Bireylerde Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Gül PINAR1, Lale ALGIER1, Nevin DOĞAN1, Necibe KAYA2

1Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, ANKARA
2Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri, ANKARA

Keywords: Endometrium kanseri, Over kanseri, Serviks kanseri, Risk faktörleri
Jinekolojik kanserler, meme kanserinden sonra kadınlardaki morbidite ve mortalitenin en büyük nedenlerindendir. Erken tanı, kadın sağlığı açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, jinekolojik kanserler arasında sıklıkla görülen endometrium, serviks ve over kanseri risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine 2006-2008 tarihleri arasında başvuran endometrium, over ve serviks kanseri tanısı alarak cerrahi tedavi uygulanan 184 hasta retrospektif olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Çalışmamızda olguların %42.4’ünün endometrium kanseri, %33.2’sinin over kanseri ve %24.5’inin serviks kanseri tanısını aldıkları belirlenmiştir. Serviks kanserli olguların %53.3’ü 15-19 yaş grubunda evlenmiş ve aynı yaşlar arasında doğurganlık davranışına başlamışlardır. Endometrium kanseri tanısı alan olguların yarıdan fazlasında (%71.7) postmenopozal kanama atağı görülürken, over kanseri tanısı alan 61 olgunun 49’unun (%80.3) oral kontraseptif kullanmadıkları belirlenmiştir.

Çalışmamızda hastaların en az bir jinekolojik kanser risk faktörü taşıdığı belirlenmiştir. Risk faktörleri arasında en sık görülenler, endometrium kanseri için, postmenapozal kanama (%71.7), postmenopozal dönemde olmak (%75.6), anormal kanama-lekelenme (%60.3), obesite (%66.7); serviks kanseri için, 40-55 yaşta olmak (%55.6), postkoital kanama (%57.8), anormal kanama (%71.1), servikal lezyon (%35.6), fazla sayıda gebelik (%86.7), sürekli vajinal akıntı (%66.7), erken yaşta cinsel aktivite (%53.3); over kanseri için, 40-60 yaşta olmak (%77.0), obesite (%54.0), gastrointestinal sistem şikayetleri (%63.9), geç menapoz (%34.4), düzensiz kanamalar (%44.2) olarak saptanmıştır.