International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 1 Page(s): 007-015
7 cm’den Küçük Renal Hücreli Kanserlerde Nefron Koruyucu Cerrahi ve Radikal Nefrektomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Hasan BAKIRTAŞ1, Can TUYGUN1, Nihat KARAKOYUNLU1, Aykut B. ŞENTÜRK1, Hamit ERSOY1

S. B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara

Keywords: Böbrek, Renal hücreli kanser, Nefron koruyucu cerrahi, Parsiyel nefrektomi, Radikal nefrektomi
7 cm’den küçük renal hücreli karsinom olgularında yapılan radikal nefrektomi (RN) ve nefron koruyucu cerrahi (NKC) sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. Kliniğimizde 1997-2003 yılları arasında yapılmış olan RN (no=41), NKC (no=34) olguları retrospektif olarak değerlendirildi. RN ve NKC grubundaki hastaların ortalama yaşı sırasıyla 58.31±11.42 ve 55.32±12.18 yıl olarak belirlendi. Hastaların tümör rekürrens ve komplikasyon oranları, operasyon ve hastanede kalış süreleri, kreatinin değişimi belirlenerek, gruplar istatistiksel olarak karşılaştırıldı ve 3 yıllık sağkalım analizleri yapıldı.


Kanama miktarı NKC grupta belirgin olarak yüksek bulunurken (p<0.001), plevral hasar yönünden iki grup arasında fark gözlenmemiştir (p: 0.511). NKC geçiren 2 (%5.9) hastada oluşan üriner fistül, retrograd double-J kateter yerleştirilmesiyle düzeltilmiştir. Postoperatif kreatinin düzeyi RN sonrasında anlamlı olarak artarken (p<0.001), NKC’de fark bulunmamıştır (p: 0.355). Üç yıllık hastalıksız sağkalım oranları açısından RN (%97.30) ve NKC (%96.67) arasında fark gözlenmedi (p: 0.872).


Sonuç olarak, 7cm’ye kadar olan renal tümörlerde, NKC ile RN’e eşdeğer sağkalım oranları sağlamaktadır. Komplikasyon oranları RN’de fazla görülürken, böbrek fonksiyonları NKC’de daha iyi korunmaktadır.