International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 4 Page(s): 165-171
HODGKİN LENFOMA OLGULARIMIZ: KLİNİK VE PATOLOJİK DEĞERLENDİRME

Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL1, M. Ali KAPLAN2, A.Engin ATAY2, Abdurrahman IŞIKDOĞAN1, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM3, Orhan AYYILDIZ1, Ekrem MÜFTÜOĞLU1

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları-Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, DİYARBAKIR
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

Keywords: Hodgkin Hastalığı, Lenfoma, Lenfoproliferatif hastalıklar
Hodgkin Hastalığı tüm lenfomaların yaklaşık %25’ini ve tüm kanserlerin %1’ini oluşturmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde takip ve tedavi edilen Hodgkin lenfomalı hastalar retrospektif olarak incelendi. Histopatolojik tanısı ve düzenli kayıtları olan 150 olgu; yaş, cins, histopatolojik alt tipleri ve evreleri bakımından değerlendirildi. Olguların 102’si (%68) erkek, 48’i (%32) kadındı. Medyan yaş 41 (16-73) yıl olarak bulundu. Histolojik alt tiplerine göre; Miks sellüler, nodüler sklerozan, lenfositten zengin ve lenfositten yoksun tip sırasıyla 63 (%42), 37 (%24.6), 25 (%16.6) ve 21 (%14) hastada saptandı. Histolojik alt tipin 4 (%2.7) hastada belirlenemediği görüldü. Evrelere göre hasta dağılımı sırasıyla: Evre I’de 18 (%12) hasta, evre II’de 35 (%23.3) hasta, evre III’de 52 (%34.7) hasta ve evre IV’de 43 (%28.7) hasta mevcuttu. İki hastada ise yeterli evreleme işlemleri yapılamamıştı. SPSS 11.0 istatistik analiz programı kullanılarak değerlendirme yapıldı: 40 yaş altı ve üstü olmak üzere hastalar gruplandırıldığında yaş grupları arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Ayrıca yaş grupları ile histolojik alt tipler arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Sonuç ve yorum: Hodgkin lenfoma erkeklerde daha sık rastlandı (E/K: 2.1). En sık histolojik alt tip mikst sellüler tip olduğu görüldü. Hastaların çoğunluğunun (%63.7) ileri evre (evre III ve IV) olduğu saptandı.