International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 3 Page(s): 159-163
T-LARGE GRANÜLER LENFOSİTİK (T-LGL) LÖSEMİ: BİR OLGU SUNUMU

ABDURRAHMAN IŞIKDOĞAN1, M. ORHAN AYYILDIZ1, NACİ TİFTİK1, ABDULLAH ALTINTAŞ1, EKREM MÜFTÜOĞLU1

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Keywords: large granüler lenfositik lösemi
Large granüler lenfositlerden kaynaklanan Large granüler lenfositik lösemi (LGL-L) nadir görülen bir lösemi türüdür. T (CD3 +) ve NK (CD3 -) hücreli olmak üzere iki alt tipi bulunan bu lösemi türünde klinik ve prognostik özellikler farklılık göstermektedir. T-LGL lösemi tüm LGL-L olgularının %80-85'ini oluşturur. Her iki cinste de görülebilen hastalık daha çok ileri yaslarda karşımıza çıkar. Hastalıkta nötropeniye bağlı tekrarlayan enfeksiyonlar, hepato-splenomegali, romatoid artrit gibi klinik bulgular ile romatoid faktör ve antinükleer antikor pozitifliği gibi laboratuar parametreleri saptanabilir. Bu olguda yüksek ateş, eklem ağrıları ve piyojenik deri enfeksiyonu bulgularıyla gelen bir T-LGL lösemi olgusu tartışılacaktır.