International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 4 Page(s): 184-188
HODGKİN HASTALIĞINDA DENEYİMLERİMİZ

MEHMET DAĞLI

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, ANKARA

Keywords: hodgkin hastalığı, klinik özellikler, yaşam süresi, erişkin
Hodgkin hastalığı yeni tanı alan malign hastalıkların %1-2'sini, tüm lenfoproliferatif hastalıkların %40'ını oluşturur. Çalışmamızda Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği'nde 1993-2001 yılları arasında tedavi ve izlemi yapılmış 145 Hodgkin lenfomalı hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 78'i (%53.8) erkek, 67'si (%46.2) kadındı. Hastaların yaş aralığı 16-77 (ortalama:47) yıl bulundu. Ann Arrbor evreleme sistemi dağılımına göre olguların %11.7'si (n:17) evre I, %34.5 (n:50) evre II, %40.7 (n:59) evre III, % 13.1 (n:19) evre IV konumunda olduğu saptandı. Yüzyirmidört hastada (%85.5) B semptomları saptandı. Rye sınıflamasına göre histopatolojik alt gruplama da %47.6 (n:69) miks sellüler tip, %27.6 (n:40) noduler sklerozan tip, %18 (n:26) lenfositten zengin tip, %6.8 (n:10) lenfositten yoksun tip şeklinde saptandı. Tedavilerinde ilk seçenek olarak 117 hastada (%80.7) ABVD kombinasyonu, 28 hastada (%19.3) ise MOPP protokolü uygulandı. Hastaların 113'inde (%78.7) tam remisyon, 11 hastada (%7.6) parsiyel remisyon elde edildi, 21 hastada (%13.1) ise ilk seçenek kemoterapiye cevap alınamadı. Ortalama izlem süresi 84 ay olan olguların %27.8'de progresyon ve nüks saptandı. Ortanca nüks süresi 14 aydı (3-23 ay). Hastaların 5 yıllık yaşam süreleri %71.4 olarak bulundu, 5 yıllık takipte yaşam süreleri evre I - II'de %85, evre III - IV'te ise %15 olarak saptandı (p=0.03).