International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 1 Page(s): 023-031
Lokal İleri Mide Kanserinde Modifiye Dosetaksel, Sisplatin ve Fluorourasil Kombinasyonunun Etkinliği: Gerçek Yaşam Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Tulay EREN1, Cengiz KARACIN1, Gokhan UCAR2, Yakup ERGUN2, Ozan YAZICI3, Goksen Inanc IMAMOGLU1, Birol BOSTANCI4, Nuriye OZDEMIR3

1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Research and Training Hospital, Department of Oncology, Ankara, TURKEY
2Ankara City Hospital, Department of Oncology, Ankara, TURKEY
3Gazi University, Department of Oncology, Ankara, TURKEY
4Ankara City Hospital, Department of Gastro Surgery, Ankara, TURKEY

Keywords: Lokal ileri mide kanseri, Perioperative kemoterapi, Modifiye DCF, Prognostic faktörler
Çalışmamızın amacı lokal ileri mide kanserli hastalarda perioperatif kemoterapi olarak modifiye dozda Dosetaksel, Cisplatin ve fFuoruracil (mDCF) kombinasyonun etkinliğinin ve gerçek yaşam sonuçlarının değerlendirilmesidir. Lokal ileri evre mide kanseri teşhisi ile perioperatif kemoterapi alan 151 hasta retrospektif incelendi. Perioperatif kemoterapi olarak mDCF; dosetaksel 60 mg/m2; cisplatin 60 mg/m2; 5-fluorouracil 600 mg/m2 X 5 gün, 21 günde bir uygulandı. Perioperatif kemoterapi sonrası rezektabl olduğu düşünülen hastalara subtotal/total gastrektomi ve D2 lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Perioperatif tedavi alan 151 hastanın 134’ü (%88.7) opere edildi. Yüz elli bir hastanın 123’ünde (%81.4) komplet (R0) rezeksiyon elde edildi. Median takip süresi 38 (14-118) ay idi. Median hastalıksız sağ kalım (DFS) 16 ay (%95 CI 22.5-31.5), median genel sağ kalım (OS) 29 ay (%95 CI 21.9-36.0) bulundu. Yapılan multivariate Cox regresyon analizinde postoperatif metastatik lenf nodu oranının (MLR) ≥ 0.15 olması ve lenfovasküler invazyon (LVI) varlığı hem DFS hem de OS açısından bağımsız prognostik faktörler olarak belirlendi. Çalışmamız dosetaksel içeren perioperatif mDCF kombinasyonunun uzun dönem gerçek yaşam verilerinin paylaşılması açısından önemli bir veri niteliğindedir. Lokal ileri mide kanserinde mDCF kombinasyonu ile yüksek R0 rezeksiyon oranları elde edilmiştir. Ayrıca çalışmamızda perioperatif mDCF alan hastalarda MLR ve LVI’nin hastalığın prognozunu belirlemede kullanılabilecek parametreler olduğu gösterilmiştir.