International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 1 Page(s): 001-006
Plasma Hücreli Tümörlerde Radyoterapinin Ağrı Kesici ve Rekalsifikasyon Etkisi

Fatma SERT1, Serra KAMER1, Guray SAYDAM2, Yavuz ANACAK1

1Ege University, Faculty of Medicine Department of Radiation Oncology, Izmir, TURKEY
2Ege University, Faculty of Medicine Department of Hematology, Izmir, TURKEY

Keywords: Multipl myelom, Plazmositom, Ağrı kesici, Rekalsifikasyon; Radyoterapi
Multipl myelom (MM) ve Soliter Plazmositom (SP), Plasma Hücreli Tümörlerdir (PHT). Radyoerapi (RT) PHT’lerde definitif ve/veya palyatif amaçla tedavinin bir parçası olarak kullanılır. PHT’lerde RT’nin ağrı kesici, rekalsifikasyon ve lokal hastalık konrol etkisini araştırmayı amaçladık. Ocak 2009-Aralık 2016 tarihleri arasında, 11 (14%) SP ve 69 (%86) MM tanılı toplam 80 hastayı değerlendirdik. Toplam tedavi dozu, SP için 1.8 Gy fraksiyon dozu ile 45 Gy, MM için 2.5 Gy fraksiyon dozu ile 30 Gy’dir. Tedavi öncesi ve sonrası olmak üzere, ağri seviyesi için Numerical Rating Pain Scale (NRS) ve rekalsifikasyon için uluslararası konsensus kriterleri kullanılmıştır. RT öncesi, ciddi, orta ve ılımlı ağrı mevcut olan hasta sayısı sırasıyla 56(%70), 19 (%24) ve 5 (%6)’dır. RT sonrası, tam ve kısmi ağrı azalması yanıtı sırasıyla 59 (%74) ve 14 (%18) hastada elde edilmiştir. Herhangi bir radyolojik yanıt 77 (%96) hastada elde edilmiştir. Tam ve kısmi radyolojik yanıt oranları sırasıyla 41 (%51) ve 36 (%45) hastada izlenmiştir. Tam rekalsifikasyon yanıtı 11 SP’un 9 (%82)’unda, 69 MM’un 32 (%46)’sinde elde edilmiştir. Bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (p= 0.031). Lokal hastalık kontrolü 75 (%94) hastada elde edilmiştir. RT sonrası geçen zaman ve uygulanan RT dozu, rekalsifikasyon için önemli faktörlerdir. Farklı olarak, ağrı kesici etkisi uygulanan RT dozundan bağımsızdı. Yaşam beklentisi > 1yıl olan genel durumu iyi hastalara çoklu fraksiyonlarla 30 Gy’in üzerinde tedavi dozları önerilebilir.