International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 3 Page(s): 158-165
Kondrosarkom Hücrelerinde Orfan ve gon-ADAMTS’ların Ekspresyonundaki Değişimler

Bunyamin ISIK1, Haci K. ERDEMLI2, Ismail COMERTOGLU3, Sumeyya AKYOL4, Ridvan FIRAT5, Mehmet KAYA6, Omer AKYOL7, Kadir DEMIRCAN4

1Hacettepe University Medical Faculty of Medicine, Departments of Family Medicine, Ankara
2Corum Training and Research Hospital, Department of Biochemistry Laboratory, Corum
3Mevlana University, Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Konya
4Turgut Ozal University, Faculty of Sciences Departments of Medical Biology
5Golbasi State Hospital, Division of Medical Biochemistry, Ankara
6Turgut Ozal University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Ankara
7Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Ankara, TURKEY

Keywords: ADAMTS; Kondrosarkom; İnsulin; qRT-PCR, OUMS-27
A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs (ADAMTS) enzimlerinden bazılarının kanserde invazyon ve metastazı kolaylaştıracağı öngörülmektedir. ADAMTS20, gon-ADAMTS olarak ve ADAMTS10 ile -17, orfan ADAMTS olarak adlandırılır. Bunlardan ADAMTS20 hücre dışı matrikste versikan ve agrekanı parçalayan enzim olarak bilinir. Bu çalışmada OUMS-27 hücrelerinde insülinin ADAMTS10, -17 ve -20 üzerine etkilerinin araştırılması amaçlandı. OUMS-27 hücreleri 10 μg/ml insülin içeren Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) ortamında kültüre edildiler. Medyum 11. güne kadar iki günde bir değiştirildi. Hücreler 1, 3, 7 ve 11. günlerde toplandı ve her birinde aynı gün RNA izolasyonları gerçekleştirildi. ADAMTS10, -17 ve -20’nin RNA ekspresyon düzeyleri uygun primerler kullanılarak qRT-PCR ile hesaplandı. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, ADAMTS10 mRNA ekspresyonu insülin indüksiyonundan sonra 7 gün içinde gittikçe azalmıştır. Kontrol ile 7. gün grubu arasında (p=0.021) ve 1. gün ve 7. gün grubu (p=0.028) arasında anlamlı farklılıklar vardı. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında ADAMTS17 mRNA ekspresyonu insülin indüksiyonundan hemen sonra 1. günde yükselmiş ve yüksek seviyelerini insülin uygulaması boyunca korumuştur. En belirgin ve istatistiksel olarak anlamlı mRNA konsantrasyon artışı insülin indüksiyonundan 7 gün sonra görülmüştür. Çalışma sonuçlarımız ADAMTS10, -17, ve -20’nin kanserin yayılmasında rolü olabileceğini göstermiştir. Her ne kadar ADAMTS10 ve -17’nin işlevleri bilinmese de, bunların kondrosarkom hücrelerinde ekspresyon düzeylerinin değiştiği bulunmuştur. ADAMTS proteinleri ile kanser progresyonu arasındaki olası ilişki nedeniyle kondrosarkom hücrelerini tanımlayacak daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.