International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 2 Page(s): 097-105
Malign Tümörlü Olgularda Düşük Profilli ve Standard Tip TİVEC kullanımının Karşılaştırmalı Çalışması: 4501 Olgunun Retrospektif Analizi

Ilkay AKMANGIT1, Dogan DEDE1, Ergun DAGLIOGLU2, Bige SAYIN1, Ahmet PEKER3, Dogan UNCU4, Nurullah ZENGİN4

1Ankara Numune Training and Research Hospital, Interventional Radiology Clinics, Ankara, TURKEY
2Ankara Numune Training and Research Hospital, Neurosurgery Clinics, Ankara, TURKEY
3Ankara University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Ankara, TURKEY
4Ankara Numune Training and Research Hospital, Medical Oncology Clinics, Ankara, TURKEY

Keywords: Port, Tamamen implante edilebilir venöz erişim cihazı, Düşük profil, Regüler, Cilt perforasyonu
Bu çalışmanın amacı radyolojik görüntüleme eşliğinde yerleştirilen, standart ve düşük profilli, tamamen implante edilebilir venöz erişim cihazlarının cilt komplikasyonları yönünden güvenirlik ve etkinliğinin değerlendirilmesiydi. Mart 2003 ve Eylül 2013 tarihleri arasında 4395 hasta Girişimsel Radyoloji ünitesine başvurdu. Bu hastalara ultrasonografi ve floroskopi eşliğinde 4501 tamamen implante edilebilir venöz erişim cihazı yerleştirildi. Bu süre içinde 2299 standard tipte, 2202 düşük profilli tamamen implante edilebilir venöz erişim cihazı kullanıldı. Başarı oranı, işlem sırasında, erken ve geç komplikasyonlar değerlendirildi. Tamamen implante edilebilir venöz erişim cihazı yerleştirilmesi sırasında gelişen erken dönem komplikasyonlar arteriel giriş 16 (%0.4), minör hematom 101 (%2.2), kateter ayrılması 1 (%0.02), septum ayrılması 4 (%0.09), minör eritem-ağrı ve hassasiyet 38 (%0.8), bakteriyemi olmaksızın kısa süren ateş 23 (%0.5) ve portun ters dönmesi 25 (%0.6) olarak sıralandı. Geç komplikasyonlar selülit 6 (%0.1), bakteriyemi ve sepsis 8 (% 0.2), venöz trombozis 305 (%6.8), kateter trombozu 62 (%1.4), kateter migrasyonu 6 (%0.1) ve kateter kırılması 3 (%0.07) olmuştur. Kronik dönemde toplam 53 cilt perforasyonu (%1.18) görüldü. Özellikle normal ve ince subkutan yağ dokusu olan hastalarda standard ve düşük profilli tamamen implante edilebilir venöz erişim cihazı kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu (sırasıyla p= 0.024 ve <0.001). Bu çalışma malign tümörlü hastalarda tamamen implante edilebilir venöz erişim cihazı kullanımı ile ilgili literatürdeki en geniş seridir. Radyolojik görüntüleme eşliğinde tamamen implante edilebilir venöz erişim cihazı yerleştirilmesi düşük komplikasyon riski ile güvenilir bir metottur. Bu çalışma ayrıca düşük profilli tamamen implante edilebilir venöz erişim cihazı kullanımının daha düşük cilt komplikasyonlarına yol açtığını ortaya koymuştur.