International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 1 Page(s): 030-035
Ratlarda Oluşturulan Doksorubisin’e Bağlı Kardiyotoksisitede Klaritromisinin Koruyucu Etkisi

Mustafa DOGAN1, Fatih FIRINCI1, Yasemin I. BALCI1, Dolunay GURSES1, Aziz POLAT1, Ozmert MA OZDEMIR1, Yasar ENLI2, Metin AKBULUT3, Barbaros SAHIN4

1Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Denizli, TURKEY
2Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Denizli, TURKEY
3Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Denizli, TURKEY
4Pamukkale University, Faculty of Medicine, Department of Multidicipliner Laboratory, Denizli, TURKEY

Keywords: Doksorubisin, Kardiyotoksisite, Klaritromisin, Rat
Doksorubisin antrasiklin grubu antibiyotiktir ve uzun süredir antineoplastik ajan olarak kullanılmaktadır. Doksorubisin kullanımını kısıtlayan en önemli yan etkisi kümülatif dozlarda gözlenen kardiyotoksisitedir. Antioksidan ve antienflamatuar etkileri bilinen klaritromisinin, doksorubisin ilişkili kardiyotoksisiteye karşı koruyucu etkisini araştırdık. Çalışmamızın amacı doksorubisin ile tedavi edilen ratlarda klaritromisinin myokarda ve antioksidan enzimler üzerine etkilerini değerlendirmektir. Çalışmaya alınan toplam 28 yetişkin erkek Wistar ratı (200-250 g) 4 gruba ayrıldı. Grup 1 kontrol grubuydu, grup 2’ de ki ratlara doksorubisin, grup 3’ de ki ratlara klaritromisin ve grup 4’ e doksorubisin+klaritromisin (tedavi grubu) uygulandı. Skarifikasyonu takiben tüm ratların kalp dokusunda antioksidan (glutatyon) ve oksidan (malodialdehid) düzeyleri ölçüldü. Buna ek olarak myokard dokusu hematoksilen-eozin ile boyanarak histopatolojik olarak değerlendirildi. Antioksidan (glutatyon) miktarı, tedavi grubunda doksorubisin grubuyla karşılaştırıldığında önemli derecede yüksekti (p= 0.025), oysa oksidan (malodialdehid) miktarı önemli derecede düşük saptandı (p= 0.022). Histopatolojik değerlendirmede doksorubisin grubunda ciddi kardiyotoksisite saptanırken doksorubisin + klaritromisin uygulanan grupta kardiyotoksisite de ciddi azalma belirlendi. Bu çalışmada elde edilen sonuç, klaritromisinin doxorubisine bağlı kardiyotoksitenin engellenmesinde kullanılabilecek kardiyoproduktif etkiye sahip bir ajan olduğudur.