International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 4 Page(s): 213-219
Terminal Dönem Hipoalbuminemik Kanser Hastalarında Albumin İnfüzyonu Yararlı Değildir: Eşleştirilmiş Bir Analiz

Abdullah BUYUKCELIK1, Ahmet DEMIRKAZIK2, Bulent YALCIN3, Mutlu DOGAN2, Halil KAVGACI4, Sahin COBAN5, Fikri ICLI2

1Acibadem University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Istanbul, TURKEY
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
3Yildirim Beyazıt University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, TURKEY
4Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Trabzon, TURKEY
5Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Department of Gastroenterology, Ankara, TURKEY

Keywords: Kanser, Hipoalmuminemi, Terminal dönem kanser, Albumin infüzyonu
Bu çalışmada, hastaneye yatan terminal dönem hipoalbuminemik kanserli hastalarda albumin infüzyonunun fayda sağlayıp sağlayamadığının araştırılması amaçlanmıştır. Bir Mart 2000 ile 31 Mart 2003 tarihleri arasında albumin desteği alan, 27 terminal dönem kanserli hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Bu albumin alan grup (ALG), yaş, ECOG PS, cinsiyet, hastalık tanısı ve metastatik bölge sayısına göre, aynı dönemde albumin infüzyonu almayan (ALNG) 27 hipoalbuminemik terminal dönem kanserli hasta ile eşleştirilerek (1:1) kontrol grubu oluşturuldu.

Albumin infüzyonu öncesi ve infüzyonunun tamamlanmasından 48 saat sonra, nabız sayısı, kan basıncı, BUN, kreatinin, serum sodyum değeri, serum total protein düzeyi, serum albumin düzeyindeki değişiklikler ve albumin infüzyonu sonrası kanıtlanmış ve/veya klinik enfeksiyonlar, böbrek fonsiyonunda bozulma ile hastaların hastanede kalış süreleri, hastanede ölüm oranları ve genel sağkalımları karşılaştırıldı. Albumin infüzyonu sonrası, gruplar arasında nabız sayısı, kan basıncı, BUN, kreatinin, serum sodyum değeri değişiklikleri, kanıtlanmış ve/veya klinik enfeksiyon açısından fark yoktu (p> 0.05). Beklenildiği üzere, tedavi sonrası serum total protein ve albumin düzeylerinde, ALG’ta anlamlı artış olmuştur (p< 0.05). İki grupta hastanede eks oranı açısından fark yoktu. ALNG’un medyan hastanede kalış süresi daha uzun bulundu (p= 0.022). Genel sağkalımın, ALNG’ta anlamlı olarak daha iyi olduğu saptandı (p= 0.018). Terminal dönem kanserli hipoalbuminemik hastalarda albumin desteği yarar sağlamıyor gibi görünmektedir. Dahası, albumin infüzyonu alan hastalarda sağkalım anlamlı olarak daha kısa bulunmuştur.