International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 3 Page(s): 156-162
Mide Kanserinde C-Erb-B2 (Her2/Neu) Ekspresyon Sıklığı ve Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi

Sukru YILDIRIM1, Ozgur DANDIN2, Muzaffer DURMUS3, Ugur KARAPINAR4, Murat ASLAN5, Mehmet GOKCE6, Fadime SAHIN6

1Bursa Military Hospital, Department of Pathology, Bursa, TURKEY
2Bursa Military Hospital, Department of General Surgery, Bursa, TURKEY
3Bursa Military Hospital, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Bursa, TURKEY
4Bursa Military Hospital Department of Ear Nose Throat, Bursa, TURKEY
5Bursa Military Hospital, Department of Oncology, Bursa, TURKEY
6Patomer Pathology Laboratory, Bursa, TURKEY

Keywords: C-erb-B2, Gastrik adenokarsinom, İmmunohistokimya, Trastuzumab
Bu çalışma, mide kanseri nedeni ile gastrektomi uygulanmış hasta serimizde C-erb-B2 ekspresyonunun sıklığını belirlemek ve C-erb- B2 ekspresyonu ile klinikopatolojik parametreler arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere gerçekleştirilmiştir. Çalışma 2006-2011 yılları arasında opere edilen 139 hastaya ait gastrektomi materyalinde yapılmıştır. Tümör dokularında C-erb-B2 ekspresyonlarının saptanmasında primer antikorlar ile ilgili prosedüre göre immunohistokimya ve/veya kromojenik in-situ hibridizasyon yöntemleri kullanılmıştır. Olguların 16 tanesinde (%11.5) C-erb-B2 ekspresyonu saptanmıştır. C-erb-B2 ekspresyonu görülen 16 tümörün 13 tanesi intestinal tip adenokanser olup, C-erb-B2 ekspresyonu ile tümörün histolojik tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki izlenmiştir (p= 0.001). Ayrıca C-erb-B2 pozitifliği ile histolojik grade arasında da kuvvetli bir ilişki saptanmıştır (p= 0.001). İntestinal subtip mide kanserlerindeki saptanan pozitiflik oranı (%21.7), meme kanserlerinde görülen sıklığa benzer düzeydedir. Bu sonuçlar, mide kanseri olgularında c-erb-B2 ekspresyonunun, hedefe yönelik tedavi yaklaşımlarından fayda görebilecek bir hasta grubunu ayırt etmede kullanılabileceğini düşündürmektedir.