International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 2 Page(s): 067-070
Mesane Kanserinin Neoadjuvant tedavisinde Gemsitabin Karboplatin Kombinasyonu

Omer DİZDAR1, Ziya AKBULUT2, Savas TUNA1, Nuran A. ULUSOY1, M. Derya BALBAY2

1Ataturk Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
2Ataturk Training and Research Hospital, Department of Urology, Ankara, TURKEY

Keywords: Mesane kanseri, neoadjuvant kemoterapi, gemsitabin, karboplatin
Mesane kanserli hastalarda böbrek fonksiyonlarındaki bozukluk ya da performans statusunun kötü olması nedeniyle sisplatin kullanımı güç olabilir. Bu hastalarda alternatif olarak karboplatin kullanılabilir. Bu çalışmada kliniğimizde mesane kanseri nedeniyle neoadjuvant gemsitabin-karboplatin (GCb) rejimi ile tedavi edilen hastaları retrospektif olarak inceledik.
Kas tabakasına invaze mesane kanseri olan hastalara 3 kür neoadjuvant gemsitabin (1000 mg/m2, 1. ve 8. günler, 21 günde bir) ve karboplatin (AUC= 4 Calvert formülüne göre, 3 haftada bir 1. gün) tedavisi uygulandı ve daha sonra opere edildiler. Patolojik tam yanıt oranları ve güvenlilik parametreleri de¤erlendirildi.
Ondört hastanın verileri incelendi. Ortanca yaş 62 (55-79 aralığında) idi ve tüm hastalar erkekti. Ortanca kreatinin klerensi 51 ml/dk (29-72 ml/dk. aralığında) idi. Dokuz hasta 3 kür, 2 hasta 2 kür ve 3 hasta 1 kür tedavi aldı. Tedavi genellikle iyi tolere edildi. Dört hastada (%29) grad 3/4 nötropeni, 3 hastada (%21) grad 3/4 trombositopeni saptandı. Bir hastada febril nötropeni gelişti ve antibiyotik tedavisi verildi. Cerrahi sonrası 1 hastada (%7) patolojik tam yanıt elde edildi. Kemoterapinin son dozu ile cerrahi arasında geçen ortanca süre 45 gündü (17-106 gün aralığında) ve bu süre ile patolojik T evresi arasında anlamlı ilişki saptandı (r= 0.844, p= 0.017). Gemsitabin-karboplatin tedavisi orta düzeyde etkinlik gösteren ve yan etki profili iyi olan bir tedavi rejimidir ve gemsitabin-sisplatin rejimine alternatif olarak kullanılabilir. Kemoterapinin tamamlanmasından cerrahiye kadar geçen sürenin kısa olması daha iyi yanıt oranları ile ilişkili bulunmuştur.