International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 4 Page(s): 229-234
Larinks Karsinomlarında Fragil Histidine Triad Gen Ekspresyonu

Ediz TUTAR1, Erkan KARATAS2, Tekin BAGLAM2

1GaziantepUniversity, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Gaziantep, TURKEY
2GaziantepUniversity, Faculty of Medicine, Department of Otolaryngology– Head and Neck Surgery, Gaziantep, TURKEY

Keywords: Fragile Histidine Triad Protein, Larinks neoplazmları, Metastaz
Bu çalışmanın amacı, skuamoz hücreli larinks karsinomlarında Fragile Histidine Triad Gene ( FHIT ) gen ekspresyonunu araştırmaktır. Bu çalışmaya 64 skuamoz hücreli larinks karsinomu spesmenine ait parafine gömülmüş doku blokları dahil edilmiştir. FHIT ekspresyonu immunhistokimyasal yöntem ile çalışılmıştır. İmmunhistokimyasal çalışmada tavşan poliklonal antikoru kullanılmıştır. FHIT ekspresyonu hastaların %40.6’sında düşük ve hastaların %59.6’unda yüksektir. Sonuçlar, klinikopatolojik değişkenlerle karşılaştırılmıştır. Yüksek FHIT ekspresyonu ile lenf nodu metastazı arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur (p< 0.05). FHIT ekspresyonu ile yaş, histolojik derece, perinöral invazyon vasküler invazyon arasında anlamlı bir ilişki mevcut değildir. Sonuç olarak FHIT ‘in skuamoz hücreli larinks karsinomu tümör oluşumunda, tümör supresör gen olarak rol oynadığı kabul edilebilir.