International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 4 Page(s): 223-231
Prostat Kanserinde İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-I Reseptör Ekspresyonunun Prognostik Önemi

Aylin F. KORCUM1, Elif TEKELI1, Gamze AKSU1, Gulgun ERDOGAN2, Akif CIFTCIOGLU2

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, TURKEY
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Antalya, TURKEY

Keywords: Prostat kanseri, Radyoterapi, IGF-IR ekspresyonu
Prostat kanserli hastalarda İnsulin Benzeri Büyüme Faktörü-I Reseptör (IGF-IR) ekspresyonu ve prognostik önemi araştırıldı.1999-2007 yılları arasında prostat kanseri tanısı ile radyoterapi uygulanan 59 hastanın patoloji preparatlarında IGF-IR ekspresyonu immunhistokimyasal yöntemle çalışıldı. Medyan yaş 73 (56-83) ve izlem süresi 48.3 aydı. Hastaların 43’ünde (73%) IGF-IR ekspresyonu mevcuttu. Tek değişkenli analiz sonucunda biyokimyasal hastalıksız sağ kalım, IGF-IR ekspresyonu olan, 70 yaşından küçük, Gleason skoru 8’in altında, PSA0 değeri 20 ng/ml’nin altında olan hastalarda daha uzundu. Çok değişkenli analiz sonucunda PSA0 değerinin 20 ng/ml’nin ve PSA2 değerinin de 0.36 ng/ml’nin altında olması biyokimyasal hastalıksız sağ kalım açısından önemli bulundu. 4 yıllık genel sağ kalım %76, biyokimyasal hastalıksız sağ kalım %80, metastazsız sağ kalım ise %93’dür. Bu çalışma sonucunda, IGF-IR ekspresyonu olan hastalarda biyokimyasal hastalıksız sağ kalımın daha uzun olduğu görüldü.