International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 4 Page(s): 242-247
Dilde Malign Fibröz Histiositoma: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Emine CANYILMAZ1, Erkan TOPKAN2, Orhan SEZEN1, Şafak ERSÖZ3

1Karadeniz Technical University Medical Faculty, Department of Radiation Oncology, TRABZON
2Başkent University Medical Faculty, Adana Medical and Research Center, Department of Radiation Oncology, ADANA
3Karadeniz Technical University Medical Faculty, Department of Pathology, TRABZON

Keywords: Dil, Malign fibröz histiositom, Radyoterapi
Primer dil malign fibröz histiositomu (MFH) primer baş-boyun agresif sarkomlarının çok nadir görülen bir alt gurubu olup literatürde sadece altı vaka bildirilmiştir. Primer baş-boyun MFH tedavisinde güncel tedavi yaklaşımı tümörün yeterli emniyet marjiniyle cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Ancak tümörün cerrahi olarak tam çıkarılması olası ciddi fonksiyonel ve kozmetik hasar oluşturabilme riski nedeniyle sıklıkla mümkün olmamaktadır. Elektif boyun disseksiyonu lokal ileri hastalık ve agresif histolojiler dışında MFH tedavisinde standart bir yöntem olarak görülmemektedir. Sadece cerrahi ile tedavi edilen hastaların %50’sinde lokal nüksler kaçınılmaz olup adjuvan radyoterapi primer başboyun MFH tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Ancak, literatürde primer dil MFH tedavisinde radyoterapinin yeri henüz sorgulanmış değildir. Primer dil MFH tanısıyla opere edilmiş ancak cerrahi sınırlarda tümör varlığı devam eden bir vakada postopertif küratif radyoterapi sonucumuzu vermeyi ve literatürde rapor edilmiş tüm vakaları tartışmayı amaçladık. Bildiğimiz kadarıyla burada takdim edilen vaka literatürde postoperatif küratif radyoterapi uygulaması yapılan ilk olgudur.