β-thalassemia Major"> β-talassemi majör, Lipid profili, Kolesterol, Trigliserid, Yüksek yoğunluklu lipoprotein, Düşük yoğunluklu lipoprotein">
International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 2 Page(s): 93-98
β-Talassemi Majör Hastası Ürdünlü Çocuklarda Lipid Profili

Kamal M. MANSI1, Talal A. ABURJAI2

1Al al-Bayt University, Faculty of Science, Department of Biological Sciences, JORDAN
2Applied Science University, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry and Pharmacognosy, JORDAN

Keywords: β-talassemi majör, Lipid profili, Kolesterol, Trigliserid, Yüksek yoğunluklu lipoprotein, Düşük yoğunluklu lipoprotein
Bu çalışmanın amacı, β-talassemi (β-TM) majör hastası olan Ürdünlü çocuklarda lipid paternini incelemektir. Periyodik kan transfüzyonu yapılan ve desferoksamin tedavisi alan 14 erkek ve 12 kız (ortalama yaş=9±5) toplam 26 β-TM hastasıçalışmaya alınmıştır. Yaş ve cinsiyet eşleştirilen 20 çocuk kontrol grubu olarak alınmıştır. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, β-TM hastalarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük kolesterol düzeyi, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterolü ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü tesbit edilmiştir. Serum trigliserit düzeyleri kontrol grubuna göre β-TM hastalarında anlamlı olarak daha yüksektir. Bulgularımız, majör β-TM hastalarında lipid paterninin değiştiğini ortaya koymuştur. Demir yükü, karaciğer hasarı, hormonal bozukluklar ve yaşın bu değişiklikte rol oynayan faktörler olduğu düşünülmüştür.