International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 3 Page(s): 134-139
MEME KORUYUCU CERRAHİ VE RADYOTERAPİ UYGULANAN HASTALARDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

GÜLÇİN ERTAŞ1, SEMA DURMUŞ1, MUZAFFER ALTUNDAĞ1, ALİ RIZA ÜÇER1, HAYATİ ABANUZ1, TAMER ÇALIKOĞLU1, KENAN ÖZBAĞI1, ATİLLA DEMİRKASIMOĞLU1, BEKTAŞ KAYA1

Ankara Onkoloji Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, ANKARA

Keywords: meme koruyucu cerrahi, radyoterapi
Bu çalışmada 1999-2002 yılları arasında meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi uygulanan erken evre meme karsinomlu 85 hasta geriye dönük olarak incelenmiştir Hastaların 61'i premenapoze, 24'ü ise postmenapozedir.Cerrahi yöntem olarak 35 hastaya geniş lokal eksizyon, 34 hastaya kadranektomi ve 16 hastaya da tümerektomi uygulanmıştır. Patolojik inceleme sonuçlarına göre 26 hasta evre I, 38 hasta evre IIA, 15 hasta evre IIB, 6 hasta ise evre IIIA'dır.Uygulanan cerrahi yöntemle 69 hastada negatif cerrahi sınır sağlanırken, 7 hastada cerrahi sınır yakın, 9 hastada ise pozitiftir. Operasyon sonrası 34 hastaya 6 hafta içinde, 51 hastaya ise 6 hafta sonrasında radyoterapi uygulanmı stır. Kadranektomi uygulanan hastalarda tüm memeye postoperatif 50 Gy radyoterapi uygulanırken, geniş lokal eksizyon ve tümorektomi sonrası 10-16 Gy boost dozu eklenmiştir. Adjuvant kemoterapi 67 (%78.8) hastada, adjuvant hormonoterapi ise 51 (%60 ) hastada uygulanmıştır. Ortalama 24 ay olan takip süresince sadece 1 hastada lokal yineleme görülürken, 3 hasta da ise uzak metastaz saptanmıştır.