International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 1 Page(s): 016-021
Rekürren veya Yaygın Oküler Yüzey Neoplazilerinde Mitomisin C Kullanımı

Masoomeh EGHTEDARI1, M. Hossein ROOZITALAB1, Asadollah KATBAB1, Hossein ASHRAF1

Shiraz University of Medical Sciences, Poostchi Eye Research Center, IRAN

Keywords: Konjunktiva, Mitomisin C, Neoplazi, Okuler malignansi, Skuamöz hücreli karsinom
Çalışmamızda mitomisin C’nin nüks skuamöz hücreli karsinomda, konjunktivo-korneal intraepitelial neoplazide (CCIN) ve yaygın okuler yüzey tutulumu nedeniyle cerrahi eksizyon yapılamayan ileri vakalardaki rolü araştırılmıştır. Bu kriterlere uyan 17 vaka çalışmaya alınmıştır. Hastalara 1 hafta boyunca günde 4 kez 3 siklus mitomisin-C göz damlası uygulanmıştır. Vakalar 4-36 ay arasında takip edilmiştir. Toplam 7 kadın ve 10 erkek hasta çalışmada yeralmıştır. Yedi vakada nüks gelişmiş, sadece 3 vakaya cerrahi gerekmiş, 4 hasta diğer tedavilere cevap vermiştir. Ko-morbid hastalığı olan 6 hastaya önceden başka kemoterapi veya radyoterapi uygulanmıştır. Sonuç olarak, adjuvan kemoterapi veya sadece kemoterapi uygulamaları gittikçe yaygınlaşsa da cerrahi rezeksiyon sınırlı CCIN veya agresif ve invaziv skuamöz hücreli kanserlerde hala ilk tedavi seçeneğidir. Sadece nüks hastalarda veya yaygın oküler yüzey tutulumunda mitomisin-C kullanımı uygundur.