International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 4 Page(s): 172-177
RADYOTERAPİ SONRASI MCF-7 MEME KANSERİ HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE GLUKOZ METABOLİZMASI DEĞİŞİKLİKLERİ

Mustafa CENGİZ1, Hakan BOYUNAĞA2, Ferah YILDIZ1, A. Uğur URAL3, İ. Lale ATAHAN1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, ANKARA
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, KIRIKKALE
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji Bilim Dalı, ANKARA

Keywords: Radyasyon, Tümör matebolizması, Hipoksi, MCF-7 hücre kültürü
Kanser hücreleri hızlı metabolizmalarını kompanze etmek için normal hücrelere göre daha fazla anaerobik glikoliz yaparlar. Bu çalışmanın amacı radyasyonun tümör metabolizması üzerine etkisinin belirlenmesidir..

MCF-7 meme kanseri hücre kültürleri 4 gruba ayrıldı. İki kontrol grubu (aerobic ve anaerobik), iki çalışma grubu aeorbik ve anaerobik (hücre kültürleri 600 cGy tek doz, Co-60 teleterapi cihazıyla ışınlandı) ve radyoişaretli glukozla 4 saat inkübe edildiler. Anaerobik gruplar ise KCN eklenerek hazırlandı. Radyoişaretli CO2 izole edildi ve özel tüplerde toplandı. Ayrıca süpernatandan anion-exchange kromotografi kullanılarak elde edilen glukoz metabolizlması son ürünleri olan laktat, piruvat ve asetat sıvı sintillasyon yöntemiyle ölçüldü. Süpernatanda bulunan glukoz, glukoz oksidaz enzimatik yöntemiyle ölçüldü. Glikojen yıkımı ve laktat üretimi anaerobik ve radyasyon gruplarında anlamlı olarak daha fazla bulundu (p<0.01). CO2 üretimi kontrol grubunda anlamlı ölçüde daha yüksekti (p<0.01). Bütün bulgular bir arada incelendiğinde radyasyonun tümör hücrelerini, yüksek glikojen yıkımı, yüksek laktat aretimi ve düşük CO2 üretimiyle, daha anaerobik glikolize ittiğini söyleyebiliriz. Radyasyon tek başına tümör hücrelerindeki anaerobik glikolizi artırmış ve hücrelerin daha hipoksik olmasını sağlamıştır.