International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 1 Page(s): 009-017
ALLOJENEİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU UYGULANAN OLGULARDA POSTTRANSPLANT ERKEN DÖNEMDE İMMÜN YENİDEN YAPILANMA

Teoman DOĞRU1, Fikret ARPACI2, Bekir ÖZTÜRK2, Ali Uğur URAL3, Ferit AVCU3, Alper SÖNMEZ1, Şeref KÖMÜRCÜ2, Ahmet ÖZET2, Aysel PEKEL4, Mustafa TURAN1, Ali ŞENGÜL4

1Gülhane School of Medicine Department of Internal Medicine, ANKARA
2Gülhane School of Medicine Department of Medical Oncology, ANKARA
3Gülhane School of Medicine Department of Hematology, ANKARA
4Gülhane School of Medicine Department of Immunology, ANKARA

Keywords: Kemik iliği transplantasyonu, İmmun yeniden yapılanma
Bu prospektif çalışmada allojeneik kemik iliği transplantasyonundan sonra erken dönemde; T, B ve NK hücreleri, immunglobulinler ve kompleman düzeyleri ile immun yeniden yapılanma paterni incelendi.


Toplam 20 hasta (16 erkek, 4 kadın; ortanca yaş 27.55) transplantasyondan sonra altı ay boyunca izlendi. 14., 28., 100. ve 180. günlerde periferik kan örnekleri alındı.


CD4+ hücre sayısı 180. güne kadar normal düzeyin altında idi. CD8+ hücre sayısı birinci aydan sonra hızlı bir artış gösterdi ve altıncı ayda normal düzeye ulaştı. CD4/CD8 oranı 1’in altında idi. NK hücre sayısı ilk 3 ay boyunca normalin üzerinde idi. B hücre sayısı normal idi. IgA düzeyleri 100. güne kadar normalin altında idi. IgM düzeyleri ise normaldi. IgG düzeylerinde birinci aydan sonra belirgin bir azalma gözlendi. C3c ve C4 düzeyleri çalışma süresince normaldi.


Sonuç olarak bu çalışmada; NK hücreler, CD8+ ve CD19+ hücrelerden daha hızlı bir düzelme göstermiştir. Buna karşın CD4+ hücreler posttransplant altıncı ayda bile normal düzeyin altında kalmıştır.