International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 2 Page(s): 086-089
KÖMÜR MADENİ İŞÇİLERİNDE PLAZMA C-REAKTİF PROTEİN VE D-DİMER DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AHMET GÜREL1, FERAH ARMUTCU1, MURAT ÜNALACAK1, MUSTAFA AYDIN1, ALİ ÖZEREN1, TEVFİK PINAR1

Karaelmas Üniv. Tıp Fak. Biyokimya AD

Keywords: kömür madencisi, crp, d-dimer
Bu çalışma, kömür tozuna maruz kalan işçilerde prokoagulan sistemin bir göstergesi olarak kullanılan D-Dimer (DD) ile bir inflamasyon belirteci olarak kabul edilen C-reaktif protein (CRP) düzeyindeki değişiklikleri araştırmak amacı ile planlandı. Kömür tozu, fibroblast proliferasyonunu, ekstrasellüler matriks sentezini ve proinflamatuar faktörlerin sekresyonunu artırmaktadır. Bu nedenle kömür tozunun etkisi sadece akciğer dokusu ile sınırlı kalmamakta, birçok sistemi de etkilemektedir. Özellikle IL-6 ve TNF-α miktarında artışa neden olması, inflamasyon ve hemostatik sistemde değişikliğe neden olabileceğini düşündürmektedir. Çalışmada kömür madeninde çalışan 34 erkek çalışma grubu olarak ve kömür madeninde çalışmayan 32 erkek kontrol grubu olarak alındı. Her iki gruptan alınan kan örneklerinden CRP ve DD düzeyleri çalışıldı. Çalışma grubunda plazma CRP ve DD düzeyleri kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001, p<0.01). Sonuç olarak, yükselmiş plazma DD ve CRP düzeyleri, maden kömürü işçilerinin hiperkoagulapati ve buna bağlı tromboembolik komplikasyon gelişimi yönünden risk altında olduklarını düşündürmektedir.