International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 1 Page(s): 026-032
KANSERLİ ÇOCUKLARDA HÜCRE ADEZYON MOLEKÜLLERİNDEN İCAM-1 VE CD44'ÜN SERUM DÜZEYLERİ

REJİN KEBUDİ1, İNCİ AYAN1, VİLDAN YASASEVER1, FERHAN AKICI1, ÖMER GÖRGÜN1

İstanbul Üniversitesi, Onkoloji

Keywords: icam-1, cd44, lenfoma, solid tümör
ICAM- 1 lenfosit agregasyonu, granülosit ekstravazasyonu, inflamatuar proçesler ve immunolojik yanıtlarda rol oynayan; CD44 ise lenfosit migrasyonunu ve lenfositlerin dolaşımdan dokuya geçişini sağlayan hücre adezyon molekülleridir. Hücre adezyon moleküllerinin malignitelerin biyolojik davranışında, metastatik potansiyelleri ile ilişkili olduğu öne sürülmüştür. ICAM-1 ve CD44 serum düzeylerinin çeşitli malignitelerde arttığı bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı yeni tanı alan solid tümörlü çocuklarda ICAM-1 ve CD44 serum düzeyleri ile sağlıklı çocuklardaki ICAM-1 ve CD44 serum düzeylerini karşılaştırmaktır. Yeni tanı alan 66 solid tümörlü (28 lenfoma, 38 diğer solid tümörler) çocuğun ve benzer yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik düzeyde 20 sağlıklı çocuğun serum ICAM-1 ve CD44 düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. ICAM-1 düzeyleri %94'ü B hücreli olan non-Hodgkin lenfomalı çocuklarda anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.0001). Hodgkin lenfomalı (p=0.04) ve sağlıklı çocukların (p=0.01) ICAM-1 düzeyleri Ewing sarkomlu hastalardan yüksekti. Non-Hodgkin lenfomalı hastaların CD44 düzeyleri ise rabdomyosarkomlu (p=0.05) ve sağlıklı çocuklardan (p=0.009) düşük bulundu. Gerek ICAM-1, gerekse CD44 düzeylerinde erken evre ve ileri evre arasında fark bulunmadı (p<0.05). Sonuç olarak, ICAM-1 düzeyleri B hücreli non-Hodgkin lenfomalı çocuklarda anlamlı olarak yüksek bulundu. ICAM-1 bu hastaların takibinde önemli bir marker olabilir.