International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 1 Page(s): 020-025
TÜRKİYE'DEKİ HODGKİN HASTALARININ TÜMÖR DOKUSUNDA EPSTEİN BARR VİRUS LATENT MEMBRAN PROTEİNİNİN ARAŞTIRILMASI

ALİ PAMİR1, ARZU ENSARI1, SERAP AKSOYLAR1, SELİM EREKUL1, SEVGİ GÖZDAŞOĞLU1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara

Keywords: hodgkin hastalığı, epstein barr virusu, latent membran proteini
Çalışmada, Türk Hodgkin hastalarına ait tümör dokusu örneklerinde Epstein Barr virus latent membran protein ekspresyonunun araştırılması ve hastalığın etyopatolojisindeki rolünü değerlendirmek amaçlanmıştır. Epstein Barr virusu birlikteliği ile hastaların bir kısım özellikleri arasında ilişki olup olmadığının araştırılması da programlanmıştır. İki ayrı patoloji bölümünden Hodgkin hastalarına ait parafin bloklar elde edilmiştir. Histopatolojik tanılar gözden geçirilmiştir. Monoklonal antikor olarak CS1-4 ve immünhistokimyasal boyama yöntemi olarak Streptavidin-Biotin Komplex-Alkalen fosfataz tekniği kullanılmıştır. Otuzdört hastaya ait parafin blok elde edilebilmiştir. Doku örneklerinde histolojik tip olarak 14 noduler sklerozan (41,1 %), 11 mikst sellüler (32,3 %) ve 9 lenfosit hakimiyeti (26,4 %) belirlenmiştir. Latent membran proteini ekspresyonu 34 örneğin 14'ünde ve Reed Sternberg hücrelerinde gösterilmiştir (41,1 %). Latent membran protein ekspresyonu ile Hodgkin hastalığının histolojik tipleri arasında bir ilişki bulunmamıştır.