International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 2 Page(s): 080-087
NAZOFARİNKS KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLER

NİLGÜN ÖZBEK1, BARIŞ OKUMUŞ1, ŞABAN Ç. GÖKÇE1, MELEK COŞKUN1

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Keywords: nazofarinks kanseri, prognostik faktör, radyoterapi
Ocak 1993 - Aralık 2000 tarihleri arasında radyoterapi ile tedavi edilen 51 nazofarinks kanserli hasta lokal-bölgesel kontrol süresi, uzak hastalıksız ve genel sağkalım yönünden retrospektif olarak değerlendirildi. Cinsiyet, yaş, histoloji, TNM sınıflamasına göre T ve N evresi, evre, kraniyal sinir paralizisinin varlığı, radyolojik bulgular, neoadjuvan kemoterapi, tedavi süresi ve dozu, tedavi yanıtı prognostik faktörler olarak değerlendirildi. Lokal-bölgesel kontrol süresi, uzak hastalıksız ve genel sağkalım oranlan Kaplan-Meier metodu ile değerlendirildi. Çok değişkenli analizle prognostik faktörlerin değerlendirilmesi Cox regresyon analizi yöntemiyle yapılmıştır. Beş yıllık lokal-bölgesel kontrol, uzak hastalıksız ve genel sağkalım olasılıkları %53.74, %64.70 ve %35.82'dir. Histoloji, nazal kaviteye uzanım, neoadjuvan kemoterapi, radyoterapi dozu ve tedavi yanıtı lokal-bölgesel kontrol süresini anlamlı olarak etkilemektedir. Ayrıca, kraniyal sinir paralizisinin varlığı ve tedavi yanıtı uzak hastalıksız sağkalımı; yaş, histoloji, kranyal sinir paralizisinin varlığı ve tedavi yanıtı genel sağkalımı anlamlı olarak etkileyen faktörler olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, radyoterapi yanıtı lokal-bölgesel kontrol süresini, uzak hastalıksız ve genel sağkalımı direk olarak etkilemektedir. Kötü prognostik faktörlü hastaların daha agresif tedavi yöntemleri ile tedavi edilmesi ve daha sıkı takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.